43
4
0
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
4
2
5
3
2
4
2
1
5
5
2
3
4
3
5
3
2
5
2
1
0
1
0
0
1
0
0
3
3
4
1
0
0
4
2
4
3
1
4
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
7
3
4
1
0
0
1
0
0
2
1
4
3
3
5
1
2
0
2
0
4
1
1
0
2
1
5
صبح
مهدی زکی زاده قریه علی
2
0
3
2
2
4
2
1
4
3
3
0
عشق
مهدی زکی زاده قریه علی
2
0
3
سفر
مهدی زکی زاده قریه علی
1
0
0
شعله
مهدی زکی زاده قریه علی
6
4
4
امید
مهدی زکی زاده قریه علی
1
0
0