18
5
0
4
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
4
2
5
2
3
5
8
4
5
4
2
5
4
0
5
2
0
0
3
1
5
3
1
4
2
0
4
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
6
1
5
5
3
5
2
0
2
3
1
0
1
0
0
ترس
محمد علی سلیمانی مقدم
2
0
0
2
0
0
3
0
5
3
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
5
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی