17
4
0
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
1
0
4
2
1
4
1
0
0
1
0
4
5
4
5
2
1
4
5
1
3
5
1
4
5
1
4
4
1
3
7
5
4
6
2
5
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی