13
4
0
0
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
2
1
5
2
0
0
2
0
4
3
1
4
2
0
3
1
1
3
2
1
5
فاطمه شجريان
2
0
4
1
0
3
1
0
3
3
2
4
2
2
5
2
1
5
4
3
4
2
0
0
3
1
5
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی