19
5
0
24
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر در مكتب عشق


تاریخ ایجاد : 1396/2/10 - 15:17:17
آخرین ویرایش : 1396/6/23 - 18:3:59
ترجيع بند فاتح

به نام خداوند عشق
.....................................................................................................................

در هر كجاي هستي و هستي مرا به دل والا
درآسمان عشق بجويم تو را به اين دنيا
هستي خداي عزّوجل ما كجا وآن رحمان
ما را تو خلق كردي وهستيم دررهت هرجا
ني ما كه كار جمله ي خلقت بُود ز آن دلبر
ماييم در پناه تو اي جان مرا به دل زيبا
هستي خداي عالم و آدم ، خداي خوبي ها
آري كه نيست جز تو قداست به اين جهان ما را
تنها براي توست هر آن را دعاي مي گويد
تنها تو را ي نام نكو باد واسم آن اعلا
آري جهان و هرچه در ان است ذكر ميگويند
هم آن كه عرش و فرش ندا مي دهند بر ما
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

دنياي ديگري است به جان اي عزيز دلبندم
بعد ازخداي، دل چه به او بسته هم كه خرسندم
آري محمد است مرا وه عزيز والايي
پيمبري كه جلوه ي پاكي است وخوش چه پيوندم
دنياي عشق و وصلت دل ها ز راه او بادا
مونس براي هر چه كه آدم بگير اين پندم
جزراه و رسم حضرت او نيست راه پرفيضي
مستان بشو به راه و رهش گوي بنده پا بندم
آثار عشق و مستي و دلدادگي تو را بايد
ايمان به جاه و راه محمد ، بزرگ دلبندم
فرياد عشق گشته بلند از زمانه و دهر
گويد مرا تو را كه ببين بر دلم چه آكندم
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

بعد از محمد است علي رهبرم چه زيبايي
او يار آن محمد و دارد بساي بينايي
عرفان و هم عمل همه در كارآن علي بادا
ما را معلم است به هر حال و نيز هر جايي
هر گز مثال اوي نزاييده است اين دنيا
فرزند خاص كعبه ي دل ها عجب ز مولايي
دروازه اي ز شهرعلوم است و معرفت
شهرش محمد است به دنيا چه عالم آرايي
آري كه اوست جلوه ي عرفان و مست يار
در روزگارهيچ نبيني چنين تو آقايي
هر دم ندا مي رسد از آسمان راز
گويد خداي عشق تويي در درون دل هايي
جز او خداي نيست بگو لا اله الا الله
بعدآن محمد است رسول وعلي ولي الله

بعد ازعلي است نوبت زهراي اطهرم
زهراي شور و عشق و قداست كه گوهرم
زهراي پاك وسرور زن هاي هردو دار
او سروراست دردوجهان خوش زسرورم
او مادر است بر پدرش آري اي عزيز
هم هر امام گويدش او باد مادرم
آني كه بود جلوه ي احسان و عشق و دين
عشقي عميق در ره شيداي رهبرم
رهبر خداي باد و پيمبر زبعد ازاوي
باشد علي علي كه بُود تاج بر سرم
ديدي چه كرد در ره مولاي خود به عمر
هرگز نشد جدا زعلي رمز كوثرم
آيد ندا به گوش مرا اي حبيب جان
غيرآن تو را خداي، مبادا كه ديگرم
جز او خداي نيست، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

اينك به آن حسن برسيده است ونام عشق
آني كه بود مظهر احسان و تام عشق
فرزند نيك حضرت زهرا و آن علي
بخشنده هم كريم به عمرش ، سلام عشق
بود آن امام حُسن و صفا در تمام عمر
اما شهيد گشت به دستانِ دام عشق
درفصل ظلم وجوركه شد خالي ازصحاب
دشمن نفوذ كرد و نبودش مرام عشق
صلحي كه كرد، بود سياسي به وقت خود
ازدست پَست وكارشياطين كُنام عشق
درياي عشق بود و كريمانه ي زمان
از هرطرف صدا ز فضا باد و كام عشق
جزاو خداي نيست، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

جانم فداي شاه شهيدان كربلا
جانم فداي عشق حسين آن شهيد ما
دستان روزگار ببين وه چه ها نكرد
بگرفت خون عشق خدا را چه بي وفا
شاهي كه شد شهيد خدايا به عشق تو
در راه و شوق ايزد منّان و با صفا
گريان شدند عرش و زمين اي خداي من
از خون پاك اسوه دوران به هر كجا
با خون خود گرفت سراسر جهان خويش
اين راه تا ابد بُوَدَش نقش و رهنما
آري بشد شهيد به راهي كه جان گرقت
درياي خون اوست ندا مي دهد بيا
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعدآن محمد است رسول وعلي ولي الله

سجاد يادگار حسبن آن شهيد ماست
سجاد يادگار ز آن دشت كربلاست
گراوي گشت شهيدي به راه دين
اما چه زجرها بكشيد او، خدا گواست
دنبال راه و عشق پدر بود بهر دين
راهي كه راه ايزد منّان و دل نواست
دستان فتنه نيز به آن دوره اش چه كرد
او را شهيد كرد و خدايا مگر رواست؟
دارم بساي ذكر خداوند خويش را
از يك چنين امام كه دل ها ز او رضاست
باري خداي سجده ببايد به هرزمان
هرذرّه شكر دارد و گويد كه او دواست
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

يادي بكن ز حضرت باقر امام راز
يادي زآن امام شكافنده اي كه، باز
كرده است هرچه را كه علوم است درجهان
درآن زمان خويش چه زيبا وخوش بساز
آري شگفت گشته يشر از چنين امام
در درس و بحث و راه امامت،هر آن نياز
دوران او به راه دگر گشت علم و دين
علمي كه گشت راه طلاب سر فراز
اما شهيد گشت امامم به دست كين
با دست رند فتنه ي آن حاكمان آز
درمان درد مي شود آخر به راه او
در راه عشق حضرت سبحان چاره ساز
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله


نوبت شده است حضرت صادق امام جان
او را رييس مذهب جعفر تو هان بخوان
در دوره اش تمام جهان شد به پاي او
از بهر درس و حكمت جانانه اش روان
شد شعله ورخداي منش علم و شوق دين
با دست اين امام همامم چه خوش جهان
از هر طرف به سوي امامم چه ها دوان
آري زعلم ، شيعه بشد سر ز ديگران
در درس و بحث خويش چها پُرزنام شد
نامي كه گشت معتبر از نام اين و آن
درسش به راه حضرت سبحان بها گرفت
ديني كه گشت راه بشر سر ده خوش بيان
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

با شوق و شورحضرت كاظم به دل صفاست
باب الحوايج است هرآن را و دل نواست
دستي ببر به سوي امامي كه دلبر است
او واسطي است بين شما هم كه آن خداست
با عشق سوي حضرت سبحان دعا بكن
ياري بجوي هان ز امامم پراز دعاست
سختي كشيده وه كه چه ها در تمام عمر
از دست فاسدان زمان بين چه ماجراست
ازعلم حضرتش همه شاهان به ترس ولرز
زين روبشد به محبس وزندان كجا رواست؟
آخر شهيد گشت به دستان كينه توز
در راه آن خداي بخوان چون وِرا سزاست
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

دستم به دامنت كه تويي آن صفاي عشق
هستي به خاك اين وطنم اي نواي عشق
مردم هر آن به سوي تو در راه مشهدند
اي خوش به حال آن كه كند دل به پاي عشق
آري كه ثامن الحججي اي امام نيك
ايران به شوق و شور تو باشد سراي عشق
جاتا زيارتت چه كند هر دلي به راز
راحت شود ز جمله ي غم ها صفاي عشق
عشقي كه هست بر دل اين مردمان ما
هر گز كه قطع كي شود آخر هماي عشق
در دام عشق آن سر و سرورنشسته ايم
اي هشتمين امام چه خوش از خداي عشق
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

گقتم چگونه بايدم اي جان به روزگار
در روزگار عشق و تمنّاي بي قرار
ني بي قرار آن رخ رعناي اقدسم
آن رخ كه از تقي است خدايا به اين ديار
كي ميشود زيارت آن شاه عشق و دين
در دل دعاست جمله ي ياران با وقار
آري جواد غنچه ي آن شاه ما رضاست
دل خوش شود به ديدن آن يار كردگار
او نو جوان كه بود بشد هان امام ما
اما شهيد گشت به دستان نا بكار
در دل حكايتي است ز آن عشق معنوي
فرياد عشق سر بده جانا كه مست يار
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

من عاشقم به حضرت هادي، خداي من
آري چه خوش بُود كه شود او دواي من
تا او مرا امام بُود سر خوشم به عشق
عشقي كه مي شود ره زيبا نواي من
مستان روي ماهوَشَش در تمام عمر
عمري به ياد حضرت او دل صفاي من
او هم شهيد گشت به دستان بي خرد
دستان پست مفسده جو اي خداي من
هر دم دعاست بر دل و جانم براي او
در روز وهم به شب شده اين دل دعاي من
آخر چگونه گشت شهيد اي زمانه اُف
ليكن مراست تا به قيامت صداي من
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

دستان ما دراز به آن سوي عسكر است
ما را شود شفيع كه او مست دلبر است
تا آن فراز پاك فلك مي روم گهي
با بال آرزو به همان جا كه سرور است
اما نه، هست سرورما در تمام جان
كردم چو اشتباه مرا تاج بر سر است
دل را شفيع حضرت عسكر چه آرزوست
واسط شود خداي مرا وه چه بهتر است
پاك است و نيك به درگاه ايزدي
دانم امام عشق و صفايست و گوهر است
بس درزمان او،چه ها فتنه ها كه بود
زندان پرزجورو ستم بود و ديگر است
ما در هواي عشق خداوندگار حُسن
هر دم زنيم نعره به دل او كه اطهر است
جز او خداي نيست ، بگولا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله

بازا امام عشق و وفا اي امام زمان
بازا تو اي هماي سعادت تو شوق جهان
باز ا عزيز خداوندگار لم يزلي
دستان ما بگير، تو هستي سَر از مهان
دنياي ما خراب گرديده كو وفا؟
اي صاحبم به راز تويي راز هر مكان
مهدي بيا بيا به تقاضاي هرچه يار
دنياي عشق خويش به پا كن تو مهربان
ما را هوا و ياد تو از سر نمي رود
دايم تويي به دل همه وقتم عزيز جان
هم ياد يار عشق و تمنّا خداي راز
بر قلب عاشقان چه نشسته است و كاممان
هر جا نماز عشق به پايست «فاتحا»
آخرز ياد اوست ،به دل ها امان،امان
آني كه ذرّه ها بكنندش نمازها
فريادشان بلند و نواها به اسمان
جز او خداي نيست ، بگو لا اله الا الله
بعد آن محمد است رسول وعلي ولي الله.
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف