37
4
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
4
1
5
3
1
3
2
1
4
5
2
4
دفتر شعر جاده ي دل


تاریخ ایجاد : 1395/2/5 - 15:28:32
آخرین ویرایش : 1395/3/15 - 17:56:37
پير رازدان (1)

1 - چون حكايت كرد پير رازدان

" هم هويدا كرد اسرار نهان "2 - من ز رازش راز گفتم بر ملا

من ز عشقي گفتمش چون صد بلا3 - چونكه تنها اين جهان پيدا شده

صد جهان پنهان در آن پيدا شده4 - چونكه دل در بند او شد مبتلا

آدمي شد مبتلاي صد بلا5 - اين بلا گشته جدا زان ابتلا

اين بلا سر بند آن قالو بلا6 - دل حديث گفتگوي عاشق است

دل پريش فتنه هاي فاسق است7 - دل نواي عاشقي سر مي دهد

لا فتي الا علي سر مي دهد8 - گل ز شاخ آرزو رويد بسي

ميوه ي عشق آورد بر هر كسي9 - هر رهي را رهنما مي بايدش

نور معشوقي به جان مي زايدش10 - چون ببيني نور معشوقي عيان

شوق مي ريزد به گيتي زان جهان11 - آنكه بندد دل به غير ذات حق

بي گمان بر كس نمي يابد سبق12 - چونكه كُلُّ مَن عَليها در فناست

آنكه پيوسته به حق ، اهل بقاست13 - من چه گويم تا كه از روي صواب

جمله اي گويم ، نگردم در عذاب ؟!14 - آنچه من مي گويم از فهم من است

ما بقي انديشه يا وهم من است15 - من ز آدم(ع) بو البشر گويم همي

من ز اسرار نهان جويم همي16- چون خدايش ساز آدم (ع) ساز كرد

با نيابت زندگي آغاز كرد17 - خالق آن معشوق با عشق آشنا

رخ نمايد بي محابا بر ملا18 - خود بگفت عَلَّمَ آدم ...كُلُّها

لنتراني ...اَنبِئُوني ... هؤلاء19 - آنچه از اسرار حق آموختيم

علم عالَم را به خود اندوختيم20 - آدم (ع) آن مخلوق با درد آشنا

بود اَنيسِ قُربِ بر حقِّ خدا21 - در هواي عشق عاشق پر گرفت

امر معشوق است ، آدم فر گرفت22 - عهد عاشق برتر از هر عقد بود

رسم عاشق آخر هر عهد بود23 - خلقت زيباي حق آراسته

از براي طاعتش پيراسته


24 - ساكن جّنت شد آن عالي مقام

صاحب جاه و مقام و عيش تام.25 - نِي گرسنه ، نِي برهنه ، سيِر آب

در صفاي كامل و ، نِي مَستِ خواب26 - حرف حق را بشنو از مولا علي (ع)

آدمي در عيش و نوش دائمي27 - بشنو از حق چون تماشا مي كند

غير عشق از خويش حاشا مي كند28 - امر شد بر خلق عالم " سجده كُن "

كافريدم شبه خود با امرِ " كُن "29 - سجده بر عشق خدا حكمت بود

هم دليل راه و هَم حُجَّت بود30 - سجده افتادند كُلُّ ما يَكون

غير ابليس پليد زشتِ دون31 - در نَخُست او حارث افلاك بود

امر حق را در حرث چالاك بود32 - اين عزازيل پليد خود نما

سجده ها مي كرد بر ذات خدا33 - چون به طغيان او فِتاد آن بي هنر

گشت ابليس و بشد آسيمه سر34 - سجده بر آدم (ع) نكرد آن خيره سر

مفسده ها پرورانيدش به سر35 - در درون آدمي منزل نمود

نفس او فارغ ز جان و دل نمود36 - با دروغ و حيله و مكري جديد

غفلتي در او بياوردي پديد37 - تا ز امر خالقش سر باز زد

در تمرُّد راه كشفِ راز زد38 - آنكه از عرشش فرود آمد زمين

سرّ حق آموخت آنجا بر يقين39 - آدم (ع) آن گاهي كه غفلت در ربود

پا به سويت ، با ندامت پر گشود40 - خشم كردي ، ثمر آن لطف بود

لاجرم مهرت فزايد ، سود زود41 - توبه كرد از سركشي نفس بد

گفت يا ربّ ترسم از قهرِ اَبَد42 - گريه و توبه كه رمز و راز نيست

صوت او چيزي بجز آواز نيست43 - سجده ي عاشق جدا از توبه است

توبه ي عاشق ، دعاي دوحه است44 - چونكه عاشق گريه را آغاز كرد

باب رحمت را خدايش باز كرد45 - پس زمين آرام شد در پيش او

جمله عالم كرد با او گفتگو46 - شرح اين خلقت و اين سوز جگر

رخصتي ده ، باشدت وقتِ دگر

ابيات اين هم سرائي ادامه دارد ...
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف