0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1395/1/25 - 12:44:19
براستي دوزخ چيست

"لااقسم بيوم القيامه . ولااقسم بالنفس لوامه سوره قيامت آيه 1و2"قسم نمي خورم به روزقيامت وقسم نمي خورم به نفس سرزنش كننده وپرسشگر. لا برسرفعل قسم تاكيد بيشتر آن را مي رساند وعظمت سوگند را متذكرمي شود يعني سوگند بزرگي مي خورم به قيامت و به نفس پرسشگر. خدا اشاره دارد به اينكه درروزقيامت وجدان ها بيدارمي شوند و همانطوركه وجدان دراين دنيا ما را درباره كارهايمان بازخواست مي كند- البته به صورت خفيف است وگذراهرگاه كاربدي كنيم ازدرون خود را سرزنش مي كنيم اين همان نفس لوامه و پرسشگراست دراين دنيا بسته به درجه بيداري وجدان ما دارد كسي كه بسيارگناه كرده ديگروجدانش راخاموش كرده - درقيامت بصورت اژدهايي عظيم برمي خيزد وازما باز خواست مي كند سوگندهاي خدا نشانگراين عظمت است اما خدا درجاهاي ديگرازآن به آتش و دوزخ ياد مي كند اين آتش درحقيقت همين پرسش وجدان است درخود مي سوزيم اكثرا مي پندارند خدا در قيامت كوره آدم سوزي راه مي اندازد و بندگانش را در آن مي سوزاند واين بخاطراين است كه با زبان قران آشنايي ندارند درحقيقت ميزان خود الهي است كه بيدارمي شود - بطوركمرنگش دراين دنيا با ماست "واذا النفوس زوجت .وهنگامي كه نفسها را زوج كرديم يعني خودالهي را با خودنفساني دربرابرهم قرارداديم" خدا درقران درسوره« زلزله »در مورد ديدن اعمالمان درقيامت سخن به ميان مي آورد يعني به چشم مي بينيم و پيش روي ما ظاهر مي شودودرسوره «همزه » آتش دوزخ را نارالله موقده التي تطلع علي الافئده مي گويد ،يعني آتش دروني است نه بيروني. لفظ فواد به معني قلب معمولي نيست .آيات فوق نشان دهنده اين است كه عذابدوزخ دروني است .خدا درسوره الاسراء آيه 13مي فرمايد: وكل انسان الزمناه طيره في عنقه و نخرج له يوم القيامه كتبايلقاه منشورا . اقراءكتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا.من اهتدي فانمايهتدي لنفسه .خدادراينجا ازنامه اي كه بااو ملازم است و روز قيامت گشوده مي شود نام مي برد. اسم اعظم خدا براي هرموجود هرلحظه پيام اورهستي و حيات است واين توسط زنجيره اي ازكلمات و حروفش صورت مي گيردهمان است كه خدا از نامه اي سخن به ميان مي اورد كه ملازم اوست اين زنجيره به هرموجود مي رسد وامر به كاري است و نهي ازكاري است و ازطرفي كراما كاتبين آن كارها را بصورت زنجيري پيوسته ثبت مي كنند(فيضش دائم است ) همان است كه درمورد اصحاب يمين مي گويد ما نامه اعمالشان را درروزقيامت به دست راستشان مي دهيم(دست راست اصطلاح است )ودرمورد كافرين اززنجيرها و بندها و آتش فروزان سخن مي آورد سوره انسان آيه 4،يس آيه 8،رعدآيه 5،غافرآيه 71،سباآيه44لفظ نامه و بند و زنجيرو آتش فروزان همه حكايت از روبرويي اعمالمان با ماست اينكه درقران خدا مي فرمايد : همانا كساني كه كافرشدند به آيات ما به زودي آنان را به آتشي سوزان در آوريم هرگاه پوستشان بريان شود پوست هاي ديگري جايگزين آن مي كنيم تا عذاب را بچشند«سوره نساء آيه 55»پوست همين پوست معمولي نيست مثل دست كه به معناي قدرت است فرهنگ وزبان قران را اگربدانيم قران را بد معنا نمي كنيم خدا درسوره عبس آيه 33 دروصف حال مردم درروزقيامت مي فرمايد :يوم يفرالمرء من اخيه . وامه و ابيه . وصاحبته و بنيه . لكل امري منهم يومئذشان يغنيه . يعني روزي كه فرد از برادرو مادرو پدرو همسروفرزندش فرارمي كند و هرفردي به خود مشغول است (يعني درخود درگيري دارد) روزي كه راز درون سينه ها آشكارمي شودسوره طارق ايه 8و چطوري؟ هم اينكه آنقدروجدان انسان به انسان فشارمي آورد تا نرود به افراد ي كه به انها بد كرده نگويد و آنها را راضي نكند راحت نمي شود ورازش فاش مي شود هم اينكه انسان چون آدم مست درونش را بيرون مي ريزد(حج آيه 2) مثل انسان روان پريش باخود حرف مي زند وهمه رازهم را مي فهمندچه كساني به دوزخ مي روند؟همه جزپاكان كه انبيا واولياي خدايند و معصومندازخطا و گناه ؛قيامت ودوزخ برآنها وارد مي شود-ونفخ في الصورفصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاءالله (سوره زمرآيه 67) اين استثناء حاكي ازين است كه عده اي قيامت وصاعقه ( اختلال حواس ) برآنها وارد نمي شود كه جزپيامبران واوليائ خدا كسي نيست حالا چطوري مي شود ؟وقتي وجدانها بيدارشود مسلما بوده است كه دلي شكسته باشيم و گناهي كرده باشيم پس اينجا چون ما باوجدان بيدارما ن طرفيم مي سوزيم هرچه گناه كمترسوختن كمتر. ما بايد درآن وقت دليل درستي براي كارهايمان داشته باشيم تنها بادليل واعمال خوب ازسوختن مي رهيم چطوروقتي دراين دنيا اگركاربدي كرده باشيم درونمان ما را سرزنش مي كند هي توجيح مي كنيم درقيامت هم همين است منتهي درانجا خلاصي به اين راحتي ها نيست بايد بسوزيم براي همين است كه خدا مي گويد درآن روزشفاعت هيچ شفاعت كننده اي سود ندهد(سوره مدثرآيه 48) البته اين رنج وعذاب مدتي است تا فرشته هاي رحمت خدا برسندودليل در درونمان بريزند و به ما تلقين كنند فالملقيات ذكرا. عذرا او نذرا.سوره مرسلات آيه 6البته خدا باتوجه به گناهانمان ما را درعذاب قرار نمي دهد. بندگان نيك كردار را زودترازعذاب درون رهايي مي دهد بانظراغماض. فاما من اوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا.سوره انشقاق آيه 8اين سوختن تا كي ادامه دارد؟بستگي به ما داردخدا بااين كارما را پاك مي كند دسته دسته انسانها را پاك مي كند ودرونشان را بهشت مي كنددرآخرت ديگرمني جزمن الهي دروجود ما نيستالبته اين بحث گسترده تراست و استناد به آيات هم بيشتراست اما بخاطراختصاربصورت فشرده به لب مطلب اشاره كردمشعباني
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف