35
5
0
0
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
2
1
4
2
2
5
1
1
4
3
1
5
دفتر شعر دفتر شعر من


تاریخ ایجاد : 1397/7/17 - 20:8:10
بهتر از این

ســروده ی:
محمدعبدالله بارکار(منظر)
ــــــــــــــــــــــــــــ
بهتـر از ایـن . . . !


بِـزَن دَر گوش مـن هر شب نوایی بهتر از این . . ./
مرا با خود بِبَـر گاهـی به جایـی بهتر از این . . .


مـن ایـن بُت را به هـر حالت پرســتیدم مرا کشـت/
بساز ای سـامری از خود طلایی بهتر از این . . .


به اکـرامش تمــامت را به نامـش مـی کنـی بــاز/
طلبکار است و می خواهد وفایی بهتر از این . . .


خــدا در گوشـــم از روز ازل مــی خوانـــد آدم!/
بگرد از نـو، پرستش کن خدایی بهتر از این . . .


جـُـدا بایـــد از ایــن "بایــدنبایـــد" شُــد زمـانی/
توسُّل کن به یک مشکل-گشایی بهتر از این . . .


تو نقّاشــی بکـن ما را کَشـان تا چشـمه ی نقش!/
بکش بر قامتم هر شـب ردایـی بهتر از این . . .


چنان در ســـفره مشـــغولم، ندیــدم میــزبان را/
مـرا احیـا کن این جـا با حیـایی بهتر از این . . .


بگـو منظـر مـرا در ســجده زنـدانی بکـن عشـق/
دعایــم کن دعایــم کن دعایــی بهتر از این . . .


محمدعبدالله بارکار(منظر)
ــــــــــــــــــــــــــــ
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف