سيد عباس مجابي
شعر: 70
دنبال کننده:
34
4
9
4
12
نازي صالحي "صبور"
شعر: 78
دنبال کننده:
21
4
0
2
2
قمر الزمان درخشان
شعر: 393
دنبال کننده:
21
5
1
17
1
مينو حسيني
شعر: 22
دنبال کننده:
18
5
1
3
0
سپیده اسدی(مهربان)
شعر: 11
دنبال کننده:
17
4
18
1
1
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
شعر: 169
دنبال کننده:
14
4
19
8
1
وفا صداقت
شعر: 39
دنبال کننده:
13
4
6
3
0
محمد بيك زاده
شعر: 47
دنبال کننده:
13
5
4
9
1
احمد رشيدي مقدم (گمنام)
شعر: 520
دنبال کننده:
13
4
47
5
1
بدرالسادات (ايران) طبيب
شعر: 58
دنبال کننده:
9
4
1
6
1
الياس اميرحسني
شعر: 54
دنبال کننده:
9
5
0
1
3
ايمان كاظمي (متخلص به ايمان)
شعر: 54
دنبال کننده:
8
4
0
3
0
محمدحسين بخشي
شعر: 46
دنبال کننده:
8
5
5
1
0
ابراهيم نصرالهي
شعر: 105
دنبال کننده:
8
4
0
3
0
سيروس بداغي
شعر: 625
دنبال کننده:
8
5
0
13
1
محمد علی سلیمانی مقدم
شعر: 22
دنبال کننده:
7
5
0
4
0
رسول خوش عقیده
شعر: 56
دنبال کننده:
7
5
5
1
0
سیده راضیه حسینی
شعر: 18
دنبال کننده:
7
3
0
2
0
مهلا جوادی
شعر: 12
دنبال کننده:
6
4
0
1
0
بختيار بختياري"آگاه"
شعر: 23
دنبال کننده:
6
5
16
2
0
آفرين ولي پور (نرگس)
شعر: 21
دنبال کننده:
6
5
0
3
0
مقصود دهميري
شعر: 45
دنبال کننده:
5
5
0
1
0
مهدي سيّدحسيني (بنده)
شعر: 88
دنبال کننده:
5
4
10
1
0
داود رزاقي راد
شعر: 72
دنبال کننده:
5
5
0
8
0
محمد رضا عمادی مرفع
شعر: 2
دنبال کننده:
4
3
0
2
0
عبدالملك خُرمالي
شعر: 92
دنبال کننده:
4
4
6
4
0
ماشاالله پوردامغان اعمي
شعر: 41
دنبال کننده:
4
5
0
5
0
علي مظفر
شعر: 12
دنبال کننده:
4
3
0
8
0
مهناز نصيرپور
شعر: 165
دنبال کننده:
4
5
9
10
1
مسعود مالمير
شعر: 29
دنبال کننده:
4
4
0
1
0
اله يار خادميان
شعر: 199
دنبال کننده:
4
4
2
4
0
محمد جوكار ( ياس خيال )
شعر: 58
دنبال کننده:
4
5
2
2
0