سر سراینده
108
5
همسرایان
خديجه زينالي (مهربانو)
0
0
سيد فضل الله طباطبايي ندوشن (اميد)
0
0
مهدي رستگاري
6
5
احمد البرز
0
0
شريف شريفيان
0
0
پويا نبي زاده
0
0
اميد ياري
0
0
سعيد طالبي
0
0
سيد عليرضا خوانساري (بيدل)
0
0
داود رزاقي راد
81
5
سيد يوسف زارع
0
0
جواد جعفري فسايي (سها)
0
0
داود قاسمي دستگردي (پويا)
0
0
عليرضا آيت اللهي
0
0
زكيه واعظ زاده
0
0
رضا رستگار
0
0
سيف الله باقريها كليشمي (وارش)
0
0
اميد (ارجمندي)
0
0
محمد علي سليماني
0
0
سميه مؤيدي
0
0
ماني رستاخيز
0
0
كامران صلاحي
0
0
مژگان عبدالهي
0
0
مهدي اكبري آشتياني
0
0
سكينه پاچيده
0
0
بهزاد عبدالرحماني
0
0
مهدي غضنفري
0
0
جواد معيني
0
0
راحله رهبرماه
0
0
محسن عليخاني (شيدا)
0
0
نيكا منصوري
0
0
مهتاب ايزد سرشت
0
0
محمد پيري
0
0
ناصر نوغاني
0
0
رقيه اميدي چماچايي (آسوده)
0
0
روح اله نظرنژاد (كدخدا)
0
4
شرکت در همسرایی
فهرست همسرایی
شاعر از بیت شماره تا بیت شماره
جناب آقای سید عباس مجابی 1 19
جناب آقاي محمد بيك زاده 20 65
جناب آقاي داود قاسمي دستگردي 66 68
جناب آقاي مهدي غضنفري 69 70
سركار بانو خديجه زينالي 71 77
جناب آقاي روح اله نظرنژاد (كدخدا) 78 93
سركار بانو آفرين ولي پور (نرگس) 94 106
جناب آقاي طباطبايي ندوشن (اميد) 107 108
جناب آقاي عليرضا آيت اللهي 109 112
جناب آقاي مهدي رستگاري 113 113
جناب آقاي پويا نبيزاده 114 123
جناب آقاي احمد البرز 124 141
جناب آقاي شريف شريفيان 142 149
جناب آقاي اميد ياري 150 150
جناب آقاي عليرضا خوانساري 151 152
جناب آقاي يوسف زارع 153 153
جناب آقاي جعفري فسايي (سها) 154 154
جناب آقاي سعيد طالبي 155 155
جناب آقاي محمدرضا اميري 156 197
سركار بانو زكيه واعظ زاده 198 200
جناب آقاي عليرضا داداش نيا 201 214
جناب آقاي داود رزاقي راد 215 222
جناب آقاي اسماعيل عليخاني 223 236
جناب آقاي رضا رستگار 237 241
جناب آقاي علي تجن جاري 242 255
جناب آقاي مجيد مصطفوي 256 269
جناب آقاي سيف اله باقريها 270 274
جناب آقاي محمد علي سليماني 275 276
جناب آقاي مهدي آبتين 277 277
سركار بانو سميه مؤيدي 278 291
جناب آقاي رضا ناظمي 292 312
جناب آقاي پيام بختياري گويا 313 317
جناب آقاي جواد معيني 318 323
سركار بانو راحله رهبرماه 324 329
جناب آقاي سيد محمد باقر دهقانيان 330 332
جناب آقاي محسن عليخاني 333 341
جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح) 342 354
جناب آقاي ماني رستاخيز 355 356
سركار بانو نيكا منصوري 357 357
سركار بانو مژگان عبدالهي 358 358
جناب آقاي ياسر شفيعي 359 371
جناب آقاي سليمان محمدحسني 372 393
سركار بانو قمرالزمان درخشان 394 411
سركار بانو مهتاب ايزد سرشت 412 423
سركار بانو مريم حشمت پور 424 438
جناب آقاي مهدي اكبري آشتياني 439 440
جناب آقاي بهزاد عبدالرحماني 441 443
جناب آقاي سعيد فرامرزي 444 463
جناب آقاي محمد پيري 464 476
سركار بانو فريبا ملكي 477 477
سركار بانو رقيه اميدي چماچايي 478 490
جناب آقاي سيروس بداغي 491 539
جناب آقاي بهروز قاسمي (رها) 540 554
سركار بانو طاهره محمديان 555 573
جناب آقاي محمد ابراهيم جاذب نيكو (جاذب ) 574 587
جناب آقاي عبدلرسول بلاغي پور 588 597
جناب آقاي منصورقاسميان نسب فسا 598 603
سركار بانو سوسن خسروي 604 608
جناب آقاي احمد رشيدي مقدم 609 622
سركار بانو اكرم خسروگردي 623 636
سركار بانو حميرا شكوهي برآبادي 637 643
جناب آقاي علي اكبري ايرنجي(پاييز) 644 657
سركار بانو شهين قطبي 658 665
جناب آقاي رضا ياسيني 666 678
جناب آقاي علي بهادر(پيام كرماني) 679 689
جناب آقاي غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي 690 702
جناب آقاي مجيد رضا تقي پور 703 713
جناب آقاي محمد آقازاده قزل احمد 714 715
جناب آقاي محمدرضا عمادي 716 728
جناب آقاي مسعود عظيم پور 729 748
جناب آقاي نورعلي بهاروند 749 763
سركار بانو سيده سعيده جلالي فر 764 774
سركار بانو نازي صالحي(صبور) 775 784
جناب آقاي محمد رضا كوزه گر كالجي 785 793
جناب آقاي فرامرز فرّخ 794 814
سركار بانو ندا شجيعي 815 828
جناب آقاي جواد مهري پور 829 850
جناب آقاي امير خانكي 851 863
جناب آقاي مهدي نوري فرد (سعيد) 864 871
سركار بانو فاطمه اكرمي 872 886
جناب آقاي محمدرضا محمودي پور 887 899
سركار بانو زهرا امروزيان 900 919
جناب آقاي صادق صفر زاده 920 924
جناب آقاي حسين ياسائي 925 929
سركار بانو فرشته محمودي 930 935
سركار بانو فريبا نوري 936 945
جناب آقاي مختار فعلي 946 950
جناب آقاي محمد ربيع ميرزايي 951 964
سركار بانو سيده فاطمه مظلومي (سبحان) 965 971
جناب آقاي خسرو اميني 972 985
جناب آقاي هادي كريمي شوشتري 986 990
جناب آقاي بهروز افضلي گروه 991 1009
جناب آقاي سجاد سعادتي راد (سعادت) 1010 1026
جناب آقاي محمد علي ساكي 1027 1040
جناب آقاي طارق خراساني 1041 1054
سركار بانو آزيتا احمدي 1055 1058
جناب آقاي ساسان جهانبين 1059 1062
جناب آقاي عبدالرحمان شهبازي 1063 1069
جناب آقاي احمد رحيمي 1070 1084
سركار بانو معصومه شعباني 1085 1103
سركار بانو سحر(تمنا) رضايي 1104 1109
سركار بانو دريا شهرياري 1110 1122
جناب آقاي قاسم پيرنظر 1123 1141
جناب آقاي ابراهيم نصراللهي 1142 1156
جناب آقاي علي ميرزايي وش 1157 1171
جناب آقاي بختيار بختياري آگاه 1172 1196
جناب آقاي دكتر سيدمحمد مجابي 1197 1210
سركار بانو مهناز نصيرپور 1211 1225
اشعار همسرایی
جناب آقای سید عباس مجابی
1_ ز بسم الله آرم مناجات را ز جان بر كَنم شَطح و طامات را
2_ به خالق برآريم روي نياز به سُلكِ محمّد(ص) كنيم اش نماز
3_ پس از ذكر احمد رسول خدا(ص) به نام علي(ع) آورم مدعا
4_ در او جمع شد نامهاي خدا رسولش نخواندي ز يزدان جدا
5_ بزرگي كه نايد به فهم بشر به ناد علي(ع) خَلق گيرد سپر
6_ كليد در و رمز كون و مكان به نام تو اين نامه گردد روان
7_ تو تفسير اللهُ اكبر شدي تو منظور خاص پيمبر(ص) شدي
8_ الا نام تو شرح نام صمد احد نيستي، ني جدا از احد
9_ ز جام تو شهد آرزو مي كنم شرنگت به كام عدو مي كنم
10_ عيان كن يكي راز پنهانيّت نمايان نما راه رَبّانيّت
11_ سعادت به اين مردم ايفاد كن لبانشان پر ازخنده، دلشاد كن
12_ منم سيّد عباس، سبط علي(ع) مربّا و پور محمّد علي
13_ نسب دارم از سيّد مستجاب براهيم نامش به كنيّت مجاب
14_ چهل سال محبوس تن بودمي گران جان و تنها و بي همدمي
15_ به زندان نفسم بدم آن زمان تو زنداني خاكدانم مدان
16_ جهادي كه با نفس خود باختم تن نفس بر خاك انداختم
17_ چنان پاي نفس از زمين كنده شد كه جانش برِ خاك افكنده شد
18_ خدايا تو اين لطف از من مگير نگردان به اماره نفسم اسير
19_ گرفتي زِ من، شطح و طامات را حمايت نما اين مناجات را
جناب آقاي محمد بيك زاده
20_ بگردد به حكم تو گردان سپهر بتابد هماره مه و تير و مهر
21_ پديد آيد از امر تو زندگي به مهر آفريني و بالندگي
22_ بياراي گيتي به گفتار نيك زمين را بياگن به كردار نيك
23_ زمان را به انديشه آگنده كن همه كين و خشكي پراگنده كن
24_ به پادار آيين پيغمبران هم آيين شاهان با فرّه مان
25_ صفا ده به انديشه هايِ تباه به آيين و رسم كيومرث شاه
26_ برافروز تاري از ايرانيان چو هوشنگ مردي بر آر از ميان
27_ كه با آب و آتش جهان پاك كرد جهان پاك از دست ناپاك كرد
28_ برآور نهاد دروغ و دبنگ ز نفسم رها كن غم نام و ننگ
29_ چو تهمورثم ديده اي پاك ده هلا مرگ بر ديو ناپاك ده
30_ حيا را چو جمشيد بر ديده آر كه ديدارمان بي حيا شد عيار
31_ به فرزندهامان عطا كن حيا حيا چون نباشد نباشد خدا
32_ حيا چون نيايد به چشم و به سر ز ابليس بهتر نباشد بشر
33_ لباس مروت بپوشانمان مروت نهان شد ز ما اين زمان
34_ چو كاوه ز غيرت بپوشان قبا شجاعت عطا كن به اين آشنا
35_ وطن دوستي ده به مردان ما كه حب الوطن هست امر خدا
36_ زنان را چنان كن كه گردآفريد براي زنان آبرو آفريد
37_ خدايا مرا نيز با فرّه كن به فرّ خدايي مرا غرّه كن
38_ كه گر آفريدون نشستي به گاه برآرم به نزدش كياني كلاه
39_ برآرم ز بنياد جان آهني درفشي بسازم ز پيراهني
40_ كنم تنگ بر ديو بد كاره تن برآرم تن و جانش از پيرهن
41_ عدالت بباران بر انديشه ها بكن ريش و بنياد كُن ريشه ها
42_ اگر ريش و ريشه به هم برتنند نهاد ستم را ز بن بركنند
43_ خدايا عطا كن چو سام دلير يكي مرد ايمان يكي نرّه شير
44_ كه پايد ز ايران همه نيك و بد از ايران به گيتي حمايت كند
45_ كه ايران پر از يار دجال شد حقيقت نهادينه پا مال شد
46_ يكي رستمي، كورشي، نادري سياوش وشي عادلي، قادري
47_ برانگيز در خاك ايران زمين كه از بن برآرد نهادينه كين
48_ درفش كياني به دست آورد همه آبرو بهر ايران خرد
49_ بكارد همي دانه ي راستي ز بن بركند كژّي و كاستي
50_ نهال صداقت به بار آورد همه راستي روي كار آورد
51_ دروغ و تباهي ز بن بركند يكي تيغ بر تارك غم زند
52_ برآرد بن فقر و ناراستي رفاه آورد از پي كاستي
53_ جهان را سراسر به صلح آورد غم و رنج بر ديو و دد بسپرد
54_ مداوا كند درد سيمرغ وار شكوه آورد صنعت و كشت و كار
55_ برآور خدايا چنان نيز هم كه خيرالبشر را ز بِئس الامم
56_ جهان را به صلح و صفا راست دار همه مردمان را به نيكي سپار
57_ برآور برون خضر و الياس را و زرتشت و كيخسرو و راس را
58_ برآور برون عيسي مريمي و يا همچو او مرد عيسي دمي
59_علي كيش و رستم منش رهبري نريمان وشي مرد موسي فري
60_ برآرد يكي دست از آستين بتابد يكي نور از آن جبين
61_ هدايت نمايد همه مردمان به پيش افتد آن مرد روشن روان
62_ و ما پيروانش به دست و به دل نمائيم انبوهِ دونان به گل
63_ جهان را سراسر به عدل و به داد گرائيم و از حق نمائيم ياد
64_ همه شادماني به بار آوريم هم آسودگي را كنار آوريم
65_ سپاريم بر سوشيانت اين جهان همان كس كه گويند امام زمان
جناب آقاي داود قاسمي دستگردي
66_ هدايت نمايم به راه درست كمك كن نگردم در آن راه سست
67_ وجودم همه مهر خود كشت كن ز من دور انديشه ي زشت كن
68_ بجز ذكر خود از لب من مخواه تو اي مهربان سوي من كن نگاه
جناب آقاي مهدي غضنفري
69_ بكن ساقيا ميهمانت مرا بزن شعله از تور جانت مرا
70_ بزن نغمه ي شادماني به ساز بخوان از غزل نامه ي دل نواز
سركار بانو خديجه زينالي
71_ خدايا خدايي تو را مي سزد اجابت دعا را خدا مي سزد
72_ به چاه دو صد غم فتاده منم كه درد بشر را به جان مي تنم
73_ شفاي مريضان همه دست توست كه تقدير انسان به پيوست توست
74_ دعا مي كنم؛ پس دعايم پذير در عالم نباشد كسي سر به زير
75_ كه مردي نباشد ز اهلش خجل به نامرد محتاج و ؛ پايش به گِل
76_ بكن ... ريشه ي ظلم را از زمين نباشد كس از دست ظالم غمين
77_ به محشر بگيرد دو دستم بتول پذير اين دعاها همه كن قبول
جناب آقاي روح اله نظرنژاد (كدخدا)
78_ خدايا ببين همچو هاجر شده دلي كه گرفتار دلبر شده
79_ به مروه چنين ميدود هروله صفايش مرا برد تا فاصله
80_ گهي مي كند خاك را توتيا به اشكي لبي تر كند بي ريا
81_ گهي مي دود تا بنوشد مدام زصهباي زمزم كشد باز جام
82_ خدايا ببين همچو سارا دلم كه نازاست اميد در منزلم
83_ برآور نياز منِ خسته دل مكن نزد دونان دلم را خجل
84_ مرا درره خود نما رهبري كه شيطان به هر ره كند دلبري
85_ لبان مرا پس دعايي نما به راهت مرا رهنمايي نما
86_ نشانم بده رهگذاري ز نيل سوي نينوا كن دلم را گسيل
87_ مگر ميشود بي تويك لحظه سر دمي بي تو بودن نَيازَد بَشَر
88_ كه از شط اروند تا شط خون فرات است ما بين مرز جنون
89_ مرا در جنون رهنما دست توست كه تير غم و مهر در شصت توست
90_ چنان كه سر انجام اين بندگي به نام تو گيرم، نفس، زندگي
91_ كنون چاره ساز دل ريش باش دوايي بر اين اشك درويش باش
92_ دعايِ مجابي اجابت نما به شادي ياران تو همت نما
93_ نگاهي بر اين كدخدا كُن خدا دلم را رضا با رضا(ع) كن خدا
سركار بانو آفرين ولي پور (نرگس)
94_ دهي فرصتي تا خدا جو شوم ز زندان تن وا رهم او شوم
95_ سلامت، براي پدر، مادرم برادر شود، هم رهِ خواهرم
96_ دوا كن تو درد دل عاشقان رها كن غم از خانه ي مؤمنان
97_ ببر فقر و بيچارگي، دور كن بگردان بلا، لطف منظور كن
98_ به جمع مريدان حق، راه ده طنابي به افتاده چاه ده
99_ دل هر مسلمان شود شاد شاد كه هر دم، جواني دلش شاد باد
100_ مرا با بتولت كني هم كلام نگويم دگر با كسي لام و كام
101_ ز دستش بگيرم نَمي از گلاب به حق محمد(ص) به گل داد آب
102_ گل نرگسم را رسان زود زود غم و رنج بيهوده خواهد زدود
103_ الهي بده بهترين بهره ام ز روز ازل حسرتش خورده ام
104_ بهشتي كه خود وعده اش آورده اي بزرگان دين ... صابران برده اي
105_ منم بنده ي سر به دامان تو كه مهمان شوم بر سر خوان تو
106_ بگويم به دانائيت ... آفرين بنازم به آن ... خالق برترين
جناب آقاي طباطبايي ندوشن (اميد)
107_ سرانجام ما را بفرما به خير مكن روح ما را تو محتاج غير
108_ لبالب نما قلبمان از (اميد) كه هر روزمان باد مانند عيد
جناب آقاي عليرضا آيت اللهي
109_ الهي زعبدت كلامي ست پاك توئي بر فراز و من از روي خاك
110_ پذيرا شو هر آنچه احباب من بخواهند آن جمله در انجمن
111_ كژي و بدي را همه دور ساز به تدبير تا برنگردند باز
112_ ز خوبي همه را فراهم نما نشان ده ! خدايا خدائي ! خدا !
جناب آقاي مهدي رستگاري
113_ رسان نصرت حجتت بر زمين كه خون شد جگر در بر مؤمنين
جناب آقاي پويا نبيزاده
114_ خدايا پس از اين قسم هاي ما دعاهايمان را اجابت نما
115_ خدايا دلي ده پر از مهر و نور دلي با محبت كه باشد صبور
116_ نشان خودت در دل ما گذار كه با اين نشانت شوم رستگار
117_ خدايا بِكن ريشه يِ هر ستم بكُن پرچم عدل و خوبي عَلَم
118_ نظر كن به من اي خداي كريم خداوند با عزّ و جاه و سليم
119_ خدايا پناه دل من تويي به قلبم خدايا كه مأمن تويي
120_ الهي گذر از گناهان من بدم نور خود بر تن وجان من
121_ خدايا سيه چهره و با گناه به درگاه تو آمدم بي پناه
122_ كه روشن كني هم دل و جان من كه صيقل دهي هم تو جانان من
123_ به حق همه انبياءاوليا به روز قيامت شفاعت نما
جناب آقاي احمد البرز
124_ الهي تو بر جانم آرامشي به كوي اميدت مرا مي كشي
125_ زمين نظم دارد درون زمين قرار و مدار و نگاهم ببين
126_ الهي دلم گشته درياي درد در آتش نشسته همه سرد سرد
127_ تو در شهر خوبان پناهم بده جوابي بر اين اشك و آهم بده
128_ الهي تو در سينه آرامشي زمين و زمان را تو آسايشي
129_ تو در شعر و دفتر نگنجي همين تو در هيچ وصفي نگنجي چنين
130_ زباني زماني مكاني امان مكاني زماني جهاني در آن
131_ به خشكي وصحرا پر از تشنه اي چو دريا ز رودي پر از چشمه اي
132_ دعاي شب و نيمه شب ها تويي حضور نوا زير لب ها تويي
133_ درود آن خداي زمين و زمان به خوبان زيباي هفت آسمان
134_ بده از حقيقت به دل ها صفا هر آنكس كه دارد دلي با وفا
135_ به واماندگان از اين رهگذر وگويم خدايا تو آسان گذر
136_ به برگ درختان و جوي روان خدايا تو هستي درونم عيان
137_ نشان همه خلق در جود توست كه بود همه خلق در بود توست
138_ وراي زمين و زماني خدا و در آسمان و جهاني خدا
139_ عزيزي به بازار و يوسف نشان ودرياي موجي و هفت آسمان
140_ شب از بودن تو سحر را سرود زلالي چو دريا روان از تو رود
141_ دعايي جدايي خدايي خدا جدا از همه قبله هايي خدا
جناب آقاي شريف شريفيان
142_ الهي به درد و غم روزگار به پايان رسان موسم انتظار
143_ دلم زين همه ظلمت و غم گرفت دلم همچو پنج دي ي بم گرفت
144_ نوشتم غم و دل به دريا زدم دگر خسته ام بسكه در جا زدم
145_ جهان پر شد از رنج و مكر و فريب به نصر و من الله و فتحٌ قريب
146_ خدا انتظارم به پايان رسان جهان را به قانون قرآن رسان
147_ ريا كاري و مكر از حد گذشت به ميثم كه بعد از علي(ع) بد گذشت
148_ ز رسم زمان و جهان شاكيم نه اهل زمينم نه افلاكيم
149_ به قلب زمين و زمان دشنه است بگو تا بيارد زمين تشنه است
جناب آقاي اميد ياري
150_ بده شيعه را در ترقي صعود به نابودي جمله آل سعود
جناب آقاي عليرضا خوانساري
151_ مرا بر صراطت نما اهل شور ببر با اطاعات تا پاي گور
152_ مرا بر خودم لحظه اي وا مَنِه به رحمت بيا، بر دلم پا بِنِه
جناب آقاي يوسف زارع
153_ كه من آمدم بر درت حال زار مران بنده ات را دمي از كنار
جناب آقاي جعفري فسايي (سها)
154_ كه جانم ز خود جلوه ي نور كن دلم از كس غير خود دور كن
جناب آقاي سعيد طالبي
155_ الهي بگردان به انسانيت شيوه ي زندگي چنان كن كه انسان بمانيم و كنيم بندگي
جناب آقاي محمدرضا اميري
156_ بـــنــاِم خـــداونـــِد دانــايِ راز كه واجب نـمـوده است برما نـمـاز
157_ خــــداونــِد بخشــنـده مهــــربـان نه در فهم گنجي نه در جسم و جان
158_ به فضِل عـميـِم تـو مـن زنـده ام زتـو صيِف اوصـاِف تـــو مـانـده ام
159_ كريمي، رحيمي ،لطيفي ،شريف منـم بنــده اي ناسپـاس و ضعـيـف
160_ نمك خورده ام بر سِرخوان تو شـدم غـافـل ازشـكــِر احساِن تو
161_ زباني كـه در كام مـن انـدر است كه از شكر تو شوق در خنجر است
162_ به اشِك دو چشم و به راز و نياز كـنـم عــقـدِه دل بـه پيـِش تــو بــاز
163_ خــدايـا بــود ايــن مـنـاجــاِت مـن بــرآورده بـنــمـاي حـاجـاِت مــن
164_ مـرا شوري انـداز در جـان و دل كـه فــردا نبـاشم بـه مـحشـر خجـل
165_ بـه قـــــرآنـمـان آشـنـائـي بــده از ايــن ابـتـلا مـان رهــايي بــده
166_ خـدايـا بـه مـا دردمـنــدي بــده به اسـلامـيـان سـر بـلـنـدي بــده
167_ رهان اهـل ديـن از ريـا و دغـل شـونـد عـالـمـان جمـله اهـل عـمـل
168_ امـيـراِن مــا را تـَبـَّحـــر بــده مـــديــران مــا را تــدّبــــر بـــده
169_ گشـائـيـم چشمـاِن خود را زخواب كـنـيـم حـفـظ آثــاِر ايـن انـقــلاب
170_ ز كـاِر جـهــانـي گـــره باز كن رهــي پيـش روي من، آغاز كن
171_ عـدالت دراين عصرما مرده است زبس سيلي ازظالمان خورده است
172_ گــروهي تـبه كار و قـومي شرور ازآنسـوي دنــيا به نـيـرنگ و زور
173_ در اكـنـاِف عـــالـم شرارت كـننـد هـمـه هسـتي خـلـق غـــارت كـنـند
174_ دهـــان حـقـيقـت بـهــم دوخـتـنـد بـهــر گــوشه اي آتـش افـروخـتـند
175_ بــريــزنـد از آسمـان و زمـيـن شـرر بــرسـر مـــردم ازراِه كين
176_ رهــائي ده ايـن خـلـق بيچاره را فـلسـطـيـن و اعـــراِب آواره را
177_ خــدايـا بـبـيـن ريشه هـاي نـفـاق چــه آورده بـر حال و روز عراق
178_ نـمـانـده ز پـيـونـد مـلّـي نـشان بـه افـغـان، ز بـي شـرِميي طالـبـان
179_ نـه تـنـهـا كـه افـغان، ويـران شده كـه سـوريـه بـا خـاك يكـسـان شـده
180_ نه بيت الـمقـدس ، نه اُّم اُلـقــري نگــرديـده از دسِت دشـمـن رهــا
181_ امـان را ز دنـياي مــردم ربـــود اصـالـت پـــرستـيِ قـــوِم يــهـــود
182_ به هــرجا كه باشد ز ايمان نشان شــود مـورد هـجـمــه ي كـافــــران
183_ نگاهي بــر ايـن سـينـه تـنـِگ مـا شـده هـجـمـه برعـلـم و فـرهنِگ ما
184_ چـو خـانـه نـدارد در و پـيـكــري جـوانان مان مست افيونگري
185_ بـبـيـن تـنـگ گــرديـده راِه نـفـس چــو مــرغِ گـــرفـتاِر انــدر قـفـس
186_ بـه يـمـِن مـديــراِن نازك خيال نـدانـسـتـه غـــرقـيــم در ابـتـــذال
187_ بـه شهــِر دِل خـويش آواره ايــم اســـيِر گـَزك هاي مهـــــواره ايــم
188_ جـوانان هـمهُ هـرهـُري گشتـه اند ز اخـلاق و از ديـن، بـَري گشته انـد
189_ به مردان توگوئي دگرشرم نيست به دل هـاي مـردم دمي گرم نيست
190_ عـبـاداِت مـا هـــم ريـائــي شـده هــمــه زنـــدگـي بـي خـــدائـي شــده
191_ تعـهـد شـده واژه اي بس غـريب شـده زنــدگي پـر ز مـكــر و فــريب
192_ ز اصِل خودي ما جـدا گشته ايـم سراسرفـــرنگـي نـمــا گشـتـه ايـــم
193_ به فرهنِگ خود، خود نموده هجوم نه زنگـيِ زنـگـي ، نــه رومي روم
194_ ز رحمت خـدايـا تـو اعـجــاز كـن رهـي پيـِش پــاي هـمــه بــازكــن
195_ اطـاعـت ز پـيـِر جـمـاران كـنـيـم گلـسـتـان هــمـه خـاك ايــران كنيم
196_ به فرمان رهـبـر اگـــر سر نهــيـم ز وابـسـتـگـــيِ جـهــان وا رهـيــم
197_ ز خـوِن شـهـيــداِن گلـگــون كـفـن شــود بـاغِ لالـه ، سـرايِ وطــن
سركار بانو زكيه واعظ زاده
198_ الهي مرا در پناهت بگير دلم كي شود از نگاه تو سير
199_ خداوندگارا در آن خاك سرد كه همراه مان نيست جز رنج و درد
200_ به فضلت خدايا گناهم به بخش كه از كرده ام روسياهم به بخش
جناب آقاي عليرضا داداش نيا
201_ منم بنده اي زار و بشكسته دل سياهي مرا هست و رويي خجل
202_ الهي به درگاه تو چون خسم كسي نيستم اي خدا، بي كسم
203_ خدايا نگر حال زارم كنون كه هستم گرفتار اين نفس دون
204_ خدايا دلم پرشد از رنج و درد جهانم پراست از خزان هاي سرد
205_ تو آني كه باران نوري مرا نما از خطا و گناهم رها
206_ من آنم كه با شعر شب هم ره است و از بي كسي مانده اندر ره است
207_ رها كن مرا از گناهان خدا ز چاهي كه گشتم در آن مبتلا
208_ شفايم ده اي درد ها را طبيب كه هستي تو درماندگان را حبيب
209_ ز اوهام و پوچي رهايم نما بر اين جان خسته ببخشا صفا
210_ رهايم كن از عقده هاي بزرگ از اين نفس درنده ي همچو گرگ
211_ حقيرم كن اما حقيري عزيز حقيري كه باشد تو را بي ستيز
212_ حقيري كه عاشق بود از دلش حقيري كه باريده اي بر گِلش
213_ كه من بنده اي پستم اي شاه دل سياهي مرا هست و رويي خجل
214_ خدا هست و من را ببيند كنون ببين رب من جان و دل گشته چون
جناب آقاي داود رزاقي راد
215_ الهي عطا كن به ما بندگي هدايت نما كشتي زندگي
216_ براي جهان ده تو صلح و صفا براي مريضان ما هم شفا
217_ به نسل جوانان درد آشنا صبوري و ايمان كرامت نما
218_ نظر كن به ما تا كه مستي كنيم اشارت نما ترك هستي كنيم
219_ ببخشا گناهان ما اي رحيم كه از جهل و كردار خود آگهيم
220_ رها كن مرا از هوس ها و بند در رحمتت را به رويم مبند
221_ نگويم خدايا تو دستم بگير كه عمري گرفتي سميع البصير
222_ نه ترس جهنم نه حرص بهشت كه من تا وصال از تو خواهم نوشت
جناب آقاي اسماعيل عليخاني
223_ خدايا نخواهم دهي نام و نان خدايا فقط نور مهدي رسان
224_ خدا شاديم ديدن روي اوست بهشتم خم زلف و گيسوي اوست
225_ خدايا شرابم رخ ناز او سماع من و صوت آواز او
226_ خدايا رسان جمعه ي وصل يار بروب از دل خسته ديگر غبار
227_ خدايا به اين لحظه ي سوز و ساز رسان فارِسِ سرزمين حجاز
228_ رسان مصطفي زاده ي حيدري برازنده ي دولت و سروري
229_ رسان كهكشان كهكشان آرزو به منزل از آن ماه فرخنده رو
230_ رسان سيصدو سيزده يار او كه آسان شود در جهان كار او
231_ به تيغش ببر گردن ناكسان به دستش سپر اسب گيتي عنان
232_ بكن بسته دكان ظلم و ستم بزن گردن نفس اماره هم
233_ بگير انتقام غم كربلا به شمشير پور شه " لافتي"
234_ به من هم لياقت ده و آبرو كه سروي شوم در گلستان او
235_ شوم از مقيمان خاص درش كنم ياري مهدي و لشكرش
236_ اگر قبل آن پيك مرگم رسيد خدا رجعتي تا شوم رو سفيد
جناب آقاي رضا رستگار
237_ ببخشا خدايا كه راهم بد است به ايمان و قبله كه خود سرمد است
238_ ببخشا سراپاي من قصر شد حرج بوده دل گاهي هم عسر شد
239_ ببخشا كه هرچه بدم با مني به اين دل خدايا نفس ميزني
240_ ببخشا سكوت دل و ياد من به كوه دريده ز فرياد من
241_ ببخشا خدايا شبم روز شد پر از آتش و كينه و سوز شد
جناب آقاي علي تجن جاري
242_ خدايا، تو خالق، تو سبحان، تو نور منم بنده اي، بي گمان، در عبور
243_ به راهي كه سامان و مقصد تويي نشاني عياني ، كه امجد تويي
244_ خدايا غفوري، رحيمي، بصير منم خامه اي ، دست دنيا ، اسير
245_ به جانم قناعت رسان، اي حبيب بلاهايمان دور كن اي طبيب
246_ خدايا گريزم، زِ افكار بد زِ حَدَّت، زِ شدَّت، زِ كفران، حسد
247_ زِ زلزالِ خود، ايمنم كن، خدا كه لرزم زِ خوفت، بسي در رجا
248_ خدايا عِنانم، بگيري بِه دست رهايم كني، زين گسل هاي پَست
249_ الهي زبانم، خريدار توست دلم رام و در بند، گفتار توست
250_خدايا مبادا كه غفلت زِ من بسازد دگر ، خاسري كج سخن
251_ الهي مرا در خودت، غرقه كن صفايي به جانم رسان، خرقه كن
252_ خدايا پناهم ده از، دشمني زِ جنگي كه باشد هدف، چون مني
253_ فقط در نيامم، همين نام توست خطر مي كنم، چون سرم رام توست
254_ نگويم چو جم، بر مَنت، جام ده به احساس من، عِفَّتي تام دِه
255_ اگر جاذبم، جذب نورت شدم تو صبرم شدي من صبورت شدم
جناب آقاي مجيد مصطفوي
256_ الهي ،الهي تو اي بي خطا تو اي زندگي بخش و اي رهنما
257_ تو اي مهربانم تو اي اَل غفور تو اي اَلشكور و تو اي اَلصبور
258_ الهي بكن عاشقي پيشه مان الهي جلا ده بر انديشه مان
259_ خدايا تو دلها ز غم كن رها ز غمها رها كن تو دلها ،خدا
260_ الهي نظر كن تو بر بندگان هم آنان كه رفتند و آيندگان
261_ خدايا دل ما ز خود شاد كن به راه درست و حق ارشاد كن
262_ تو اين عضو عضو خطاكار ما ببخش و هدايت كن افكار ما
263_ تو اي حق به خود واگذارم مكن به خود واگذار و تو خوارم مكن
264_ تو اي لامكانم تو اي باراله تو اي مهربانم تو اي باراله
265_ نظركن تو بر حال اين شاعران همين شاعران جوان و كلان
266_ قلم هاي ما را حفاظت نما حفاظت نما اين قلم هاي ما
267_عنايت بفرما تو بر قلب ما به جز تو نباشد به كس اقتدا
268_ خدايا تو نامردمي پاك كن همه دشمنان در دل خاك كن
269_ تو در روز محشر به روز جزا ببخشا تو مارا ببخشا خدا
جناب آقاي سيف اله باقريها
270_ خدايا ندارم به جز تو كسي بگو كي به داد دلم مي رسي
271_ تو را دوست دارم خدايا خدا تو را لحظه ي سبز و ناب دعا
272_هواي دلم را تو باران بده پر از دردم اي يار درمان بده
273_ ز من بگذر از روي لطف و كرم ببين هرچه دارم همين بيش و كم
274_ خدايا حيات و مماتم ز توست مسير عروج و نجاتم ز توست
جناب آقاي محمد علي سليماني
275_ خلقت به لولاك احمد كشيد جهان طعم رحمت شفاعت چشيد
276_ چو عهد نبي و ولي در رسيد جهان بخت عزت دوباره نديد
جناب آقاي مهدي آبتين
277_ زمين از وجود ستم پاك كن ستمگر بسوزان و در خاك كن
سركار بانو سميه مؤيدي
278_ خدايا دلم آسمان غم است صفاي دلم باز پر ماتم است
279_ خدايا مران بنده را از درت به ياري كه خواند تو را در برت
280_ گره وا كن از حل هر مشكلم نما كعبه را روبروي دلم
281_ خدايا نشان مناعت بده به ديدار رويت شجاعت بده
282_ خدايا بيا تشنه را سير كن مرا در بديها زمينگير كن
283_ كه پايم ببر در مسير صراط نشايد رهي پاره گردد رباط
284_ خدا يا به بيچارگان رحم كن به خمخانه، مي خوارگان رحم كن
285_ رسان منجي خود به بيچارگان بده اجرت صبر آوارگان
286_ ز نامت دل ما هوايي شده لبم غرق ذكر خدايي شده
287_ الهي بده نوِر علم اليقين به تنهايي يار خود، آخرين
288_ الهي رسان منجي اين جهان ندارم بجز نام او بر زبان
289_ دلم را به نورش مزيّن نما ظهورش در اين دم معيّن نما
290_ الهي ستم را نما واژگون نماند اثر از يكي ظلم دون
291_ مؤيد" بخوان نام پروردگار" كه ماند ز تو نكته اي يادگار
جناب آقاي رضا ناظمي
292_ الهي الهي الهي اله به جز تو ندارم به حرفم گواه
293_ خدا يا دلي پر ز نورم بده ز گرداب وحشت عبورم بده
294_ تو در كوي نيكان پناهم بده دلم پيش تو خود گواهم بده
295_ الهي به دلها محبت رسان تو خود ارحمي نور رحمت رسان
296_ خدايا به رزقم تو بركت ببخش حقيقت توئي ناي حركت ببخش
297_ الهي شنو از من اين سوز و آه مرا سينه اي ده تهي از گناه
298_ تو آني كه يك نور صافي به راه ز دستم بگيري، نيفتم به چاه
299_ خدايا عطا كن به ما بندگي به جز تو نخواهم كنم زندگي
300_ الهي زبانم به حق باز كن تو خود نغمه ي عاشقي سازكن
301_ الهي ز چشمم گنه دور كن تو خود چشم ناپاك را كور كن
302_ پليدي و زشتي ز من دور ساز زيارت به كعبه تو مقدور ساز
303_ دل مستمندان تو خود شاد كن بر و بوم ما را تو آباد كن
304_ به سيد علي عمر نوحي رسان كه تيغش زند گردن ناكسان
305_ خدا يا مرا زور بازو رسان توانم بگيرم يد بي كسان
306_ الهي به شيران اين سرزمين عطا كن تو نصرت به وقت كمين
307_ به گاه نبرد و به هنگام جنگ عطا كن بر ايشان اراده چو سنگ
308_ به نسوان بده شوكت فاطمه (س) به پير و جوان طفل و كودك همه
309_ بده بر جوانان تو عمري عطا به حق علي خسرو لافتي
310_ الهي توئي حي و رب جلي كه شد نور تو در علي منجلي
311_ تو راهم بده راه روشن ولي شوم رهرو راه مولا علي
312_ الهي رسان مهديت را به ما بفرما تو تعجيل و از ما دعا
جناب آقاي پيام بختياري گويا
313_ خدايا دلم كوه نا گفته هاست حسابم ز احوال نيكان جداست
314_ خدايا دلم دشت بي آب ورود تمام وجودم عطش در سجود
315_ خدايا، خدايي، شفايي، دوا به ره مانده ام، هان، توام ره نما
316_ خدايا به تابان تو از نور خويش بگردان مرا يار و منصور خويش
317_ خدايا بسان اسيري به خاك در اين دشت ظلمت، تو باشي چه باك؟
جناب آقاي جواد معيني
318_ تو را شكر گوييم يا ربنا لقد جاء منك البصائر لنا
319_ نبي و امامان همچون نجم و سمعٌ به نَسمَعُ صوتُهُم
320_ فمنهم شعاعُ وّ نور البصر و في باطني حبُّهم مستَتَر
321_ ز ايشان بود در زمين شوق و شور علي البحر عيشُّ، علي البر و نور
322_ فهم نور امنُ و نور اليقين و هم قرهٌ العينُ للعالمين
323_ ز آنان مكن عيش ما را جدا فما العيش الا مع الاوليا
سركار بانو راحله رهبرماه
324_ خدايا به دستان سبز دعا به آواي زيباي يا ربنا
325_ به تدبير زيبا و پر مهر تو به تقدير ديبا و پر سحر تو
326_ به پاكي دلهاي عشاق پاك به زيبايي نقش و تنديس و خاك
327_ دلم را نويدي دگر ده خدا به راهي اميدي دگر ده خدا
328_ نفسهاي مانده به جاي مرا همين شور و شوق و نواي مرا
329_ به دستان پر مهر خود جان ببخش نوايي دگر لطف احسان ببخش
جناب آقاي سيد محمد باقر دهقانيان
330_ خدايا منم بنده اي بي كسم نباشي پناهم چو خوار و خسم
331_ خدايا مرا بندگيت بس است بزرگي و لطفتت برايم كس است
332_ خدايا كسي آشنايم مباد نوازشگري چون خدايم مباد
جناب آقاي محسن عليخاني
333_ بگردان دل سنگ لاخم به مي كه مستي كند دل به غوغاي ني
334_ مصفا به عشقت بگردان دلم منور به نورت هم آب و گلم
335_ به نفس لعينم رهايم مكن به حال حزينم رهايم مكن
336_ به عشق خودت آشنايم بده ز محتاج خلقت غنايم بده
337_ ز لطفت عطا كن دلي پر ز مهر دلي صاف و بي غلّ و غش چون سپهر
338_ به لطفت بصيرت نگاهم بده ز عمّال شيطان پناهم بده
339_ چو باشد وجودم بري از گناه نباشد دگر ذكر من آه و واه
340_ شياطين انس و شياطين جان نيابند در من اميدي نهان
341_ در آشفتگي رحم كن از كرم عنايت بفرما رهايي ز غم
جناب آقاي ولي الله فتحي (فاتح)
342_ خدايا هر آن خواهم از آن وجود به رحمت، به قدرت كه داري و، جود
343_ هر آن را به گيتي است مقهور تست و خاضع به آن ذات پر نور تست
344_ همه رام آن قدرت و رحمت اند فروتن به آن منبع شوكت اند
345_ تو اي نور هستي و قدوس عشق تو اول، تو آخر، تو مأنوس عشق
346_ الها مرا، هان ببخش از گناه ببخش از گناهان پر درد و آه
347_ كه چون پرده عصمتم مي درند به هر راه بد بنده را مي برند
348_ كه اويست بينا به هر كژ و راست نه با آن چنان آلتي چشم ماست
349_ كه مردم به ظاهر ببينند و ديد كه ديدش چو غيراست آن خود پديد
350_ ببيند هر آن ذره را شام تار اگر روي سنگي سيه برقرار
351_ ببيند چسان مور در شبَ رود به ظلمت كجا هان چرا ميَرود
352_ ببيند ضرر يا كه سودي ز مور بداند ز زاد و ولد آن غفور
353_ چنين است گوييم بينا خداست ولي ديد مخلوق هان گو كجاست ؟
354_ بنازم به آن قدرتي را كه اوي جز او كو به دنياي ما هان بگوي
جناب آقاي ماني رستاخيز
355_ خدايا تويي آتش ماندگار اهوراي اين منجمد روزگار
356_ دمي دوري از تو نشايد مرا مرا وصل دايم عنايت نما
سركار بانو نيكا منصوري
357_ ببخشاي جمله گناهان ما مطهر نگه دار دامان ما
سركار بانو مژگان عبدالهي
358_ خدايا هر آن چه مرا بهتر است عنايت بفرما مرا زيور است
جناب آقاي ياسر شفيعي
359_ خدايا بزن بر دلم آذرخش مرا نام نيكو به دنيا ببخش
360_ به مايي تو نزديك تر از وريد بساز اين جهان را جهاني جديد
361_ خدايي تو را بس خداوندگار ملايم كن اين سختي روزگار
362_ بشر را سرانجام نيكو بساز كه داري تو با او همه رمز و راز
363_ خدايا كژيهاي ما كن تو راست خدايا ببر از همه نقص و كاست
364_ خدايا تو درمانگري دردِ ما تو گرمي ببخشا دلِ سرد ما
365_ خدايا دل و ديده ما بشوي نريزد ز كس در جهان آبروي
366_ خدايا، تو وصلي به هجران ما نظركن به چشمان گريان ما
367_ خدايا تو را صدسپاس ودرود كه جز تو مرا كس پذيرا نبود
368_ خدايا در اين ره تو پايم ببر كه ديده نشد ره به چشمان سر
369_ خدايابشر راهدايت زتوست كه راِه همه درنهايت به توست
370_ خدايا تو رحمي به دنياي ما كه آگه تري تو ز بلواي ما
371_ خدايا سزاروار كرنش تويي خداوند مهر و نوازش تويي
جناب آقاي سليمان محمدحسني
372_ نشانم بده يك دلِ باصفا كه لبـــــريزباشد زِياد خــــــدا
373_ براي تقرّب بده رهْ نشــان توئي كه بُوَد رحمتت بيكران
374_ من آن بنده ي روسياهم خدا فتـــــاده به چاهِ گنــــــــــاهم خدا
375_ چگونه زِشيطان فراري شوم خلاص ازهمهْ بيــقراري شوم
376_ به دنبالِ يك لحظه ي شادي ام پي بهتــــــــــرين نعمت، آزادي ام
377_ رهايم كُن ازقيد وبند جهـــــان به من لذتِ بندگي راچشـان
378_ مگَردان زِمالحظه اي روي خود بگردانْ نگاهِ مراســــوي خود
379_ بِبَرغصـــه را، ازدلِ بنـــــــدگان نمـــــا ياري كُلِّ جـــــــــويندگان
380_ دلم راپُرازعشقِ حيــــــدرنما اجابت دعـــــاهاي مــــــادرنما
381_ بُوَد ذكـــــــرِ لب هاي ما ياعلي به حقش ببخشــا زِما غافلي
382_ خدايا رسان مَهـــــــدي فاطمه زِ لغزش شده دل پُر از واهمه
383_ خدايا بده سينه اي پاك پاك مـــــرا تا نبخشي مَبَر زيــــــرِخاك
384_ منم پُر زِ خودخواهي و اشتباه رهايم مكُن اينچنين، روسيـاه
385_ به بي انتهــــا، رحمتت اي خدا كه پُركرده رو زمين وسمــــا
386_ مسلط توئي برتمــــــــــامِ جهان به پيشت ذليل اند گردنكشان
387_ همهْ عالَم ازنورِ تو روشن است قـــــواي تو برتر، زِ اهــــريمن است
388_ منزّه تـــــوئي اول الاولين توقدّوسي و آخرالآخرين
389_ گناهي كه مارا بلا مي دهد عذابي به مابرملامي دهد
390_ ببندد، درِ نعمــــت از روي مـــــــا روانه عذابت شود سوي ما
391_ شفيعم خودت باش اي مهربان زِدرگاهِ جــــــــودت، خـــــدايا، مـَــران
392_ طلب دارم از حضرتت با خضــــــــــوع به درگاهت اُفتَم به حالِ خشوع
393_ مقـــــــدّرنمــــــــا، تاكه قـــــانع شوم رسد گر گنه، خويشْ مانع شوم
سركار بانو قمرالزمان درخشان
394_ خدايا به عشقت دلم مبتلا رها سازم ا ز آفت و هر بلا
395_ خدا يا تو د رمان د رد مني بنه رو ي قلب و دلم مرحمي
396_ بذ كر و به يادت بلر زد دلم به نام تورقصد به دستم قلم
397_ كلا مم توا ن گير دا زنا م تو زبا نم فرو ماند از اكرام تو
398_ ا لهي دلم را فر و زا ن نما مكن آتش و هيمه از جان ما
399_ ا لهي ببخشا به من قلب پاك ر ها يم مكن تا نگردم هلاك
400_ جدا كن بدي هاي من از دلم بكش بر گنا هم فقط يك قلم
401_ مرا نم به خوا ري خدا از د رت كه من بنده اي هستم اندربرت
402_ خد ا يا گنا ها نما ن، را ببخش به فضلت خطا ها يما ن را ببخش
403_ خد ا يا برا هي هدا يت كنم كه خود گفته اي تا اِطاعت كنم
404_ دعاهاي ما را ا جا بت نما جوانان ما را به بخشا به ما
405_ خدايا به د نياي پر همهمه ببخشا تو آرامشي بر همه
406_ بلا ها ي بد را ، زا ينجا ببر جها ني ببخشا به ما ، بي خطر
407_ جهاني پر ازصلح وسازش دران بري باشد ا ز عقده هاي نهان
408_ خد ا يا تو هستي نگهدا ر ما مريضا ن ما را عطا كن شفا
409_ خدايا به درماندگان رحم كن كرامت به دل هاي ما فهم كن
410_ تو مسپار كاري به ما اي خدا تو بگشا گره هاي مشكل ز ما
411_ تو هستي خدا! جمله ما بنده ات به روز قيامت سر افكنده ات
سركار بانو مهتاب ايزد سرشت
412_ الهي نجاتم بده از مفاك گواهي تو بر نفسم اي ذاتِ پاك
413_ كه جان را نگهبان ايمان توئي امين دل پاك بينان توئي
414_ مداواي درد يتيمان كني ز غم پاك و شاداب، ايشان كني
415_ تو يزدان پاكي كرم مي كني جهاني به پا از عدم مي كني
416_ ترا مرهمي خواهم از بهر خويش تو حفظم نما دايم از قهر خويش
417_ رهت را خدايا نشاني بده دل ساده در زندگاني بده
418_ ره بي بلا را نشانم بده در اين ره دل مهربانم بده
419_خداوند عالم تو پروردگار كرم چون تو كردي بدين شر مسار
420_علي مظهر عشق و پاكي بود نه از نور باشد، نه خاكي بود
421_ تو درياي عشقي به بود و سجود مريدان عشقت به بود و نبود
422_ مرا شادي و مهرت افزون كند ز بي مهري بي كسان چون كند
423_ خداوند عالم به فرياد رس كسِ بي كساني، تو اي دادرس
سركار بانو مريم حشمت پور
424_ ببين آتش و دستِ تقدير ما ببين از هوس بسته زنجير ما
425_ خدايا كمم تو زيادم بده خدا حاجتي تو مرادم بده
426_ خدا حكمت صبر بي انتها چه بوده؟ كمك كن، نگاهي به ما
427_ نديدم كسايي بدين وسعتي كه گسترده باشد سر امُتي
428_ شما عشق را بر دل انداختي وخاكم به صبر و وفا ساختي
429_ خليفه تو كردي علي(ع) بر زمين و احمد(ص) كه شد آخرِ مرسلين
430_ سلامي به تو وارث آدمي كه در تيرگي ها ي من همدمي
431_ سلا مي به خون خدا مي دهم سرم را براي شما مي دهم
432_ خدايا دلم بسته در موي اوست دلم هر دو چشمم فقط سوي اوست
433_ هم او كشتي عرش اعلاي تو هم او ساكن بحر والاي تو
434_ خدايا غريق بلا ها منم ته چاه ، افتاده تنها منم
435_ بيا و ببين كمترين بنده ام وز اعمال خود سخت شرمنده ام
436_ سرم را به آغوش خود گير و بَس تو تنها دليلي براي نفس
437_ به تاريك قبرم چه دارم خدا ؟ نكن تو مرا يك دم از خود جدا
438_ هراسان اين راه دور و بعيد بدادم فقط "" يا حسين "" ات رسيد
جناب آقاي مهدي اكبري آشتياني
439_ نظر كن به شخص من روسياه كه غير توأم نيست يكدم پناه
440_ تمامي ندارد قسم هايمان شريكم بگردان تو با دوستان
جناب آقاي بهزاد عبدالرحماني
441_ بجز بندگي تو، كارم مباد بجز عشقِ تو، افتخارم مباد
442_ به هر سجده بر خاكت افتاده ام به اميد عفو تو دلداده ام
443_ رحيمي و رحمان، خداي زمان خداوند جانان، خداي جهان
جناب آقاي سعيد فرامرزي
444_ خدايا منم ايها الكافرون به غفاريت كن مرا مؤمنون
445_ سميعي، بصيري، حكيمي حليم تو راهي نشان ده كريم العليم
446_ سياهم چو ظلمات شب در سما تفضل نما نور خود كن عطا
447_ به حق خداوند احمد، و نور تو بگذر ز جان هاي ما از غرور
448_ نه تاب و تواني براي وصال نه بختم خوش آمد در اين گونه فال
449_ اگر موج ايزد نباشد به خاك دل زارم اندر فلك شد چه باك
450_ زمين و زمانه ثنا گوي توست تو خود كن همه پيچ و خم را درست
451_ شفاعت نما بر من بي پناه همين بس مرا تا ابد عزّ و جاه
452_ تو پيمانه ي هستي و عالمي تو قانون ناگفته ي آدمي
453_ دل از غير تو كي رها مي شود دعا در نگاهت دوا مي شود
454_ پناهي براي صغير و كبير تو رحمت گزيني براي فقير
455_ براي هر آن كس كه شد مستحق هماني كه دريا گشودي به حق
456_ چه جويم چه خوانم كجايي كجا دلم جز تو نايد رهايي رها
457_ اميدي و فرمان خود مي بري نقاب از سر يار خود مي دري
458_ گذر از گزند زمين بر زمان بيفزا به آرامش، زاهدان
459_ تمام دو دنيا به عزم شماست بزرگي و عزت شما را سزاست
460_ همان خار گل هم دهد حكمتي يقينم كه خارم كند خدمتي
461_ اگر كل دنيا تو را منكر است همه خلقتت در جهان منذر است
462_ بر هر دَم بگويم هزاران هزار دلم جز تو نايد قراري قرار
463_ مرا گفتن از لفظ معنا خطاست مرا مرتبت دون شأن شماست
جناب آقاي محمد پيري
464_ ز شوق طلب بر نيايد سخن طلب ميكنم جمله در انجمن
465_ ز راهي كه نسيان شود يار من پشيمان شدن جمله شد كار من
466_ طلب مي نمايم ره صادقان ز رحمت مرا كن له سالكان
467_ مرا در جواني هدايت نماي به پيري مرا راه بهتر گشاي
468_ طبيبا كه محتاج غيرم مكن رفيقا مرا سخره غم مكن
469_ مرا پاكبازي به حق ياد ده نيازم به خود ني به اغيار ده
470_ بسا پاك بازان نيكو سرشت مناجات هايي به درگه نبشت
471_ همانا به جمله تو آگه شدي مرا از ازل بر رخت ره شدي
472_ شعارم چو شاعر تو را شعر بود به روز و به شب از خدا مي سرود
473_ عنان گير و خالق تويي راهبر دگر جز توأم كس نباشد گهر
474_ درختي كه طيب شده ست از ازل به اصل و به فرعش ببايد غزل
475_ غزل ها چو در قالب اندر شوند به محصول و پاينده گوهر شوند
476_ به فعلم الهي تو مشكل نگير كه فاعل تويي، دست مفعول گير
سركار بانو فريبا ملكي
477_ به روز جزايم الهي خسم دو دستم بگيري كه من بي كسم
سركار بانو رقيه اميدي چماچايي
478_ ببخشائيَم اي رحيم و كريم بسان كبوتر و بچه يتيم
479_ ندارم به دل اي خدا آرزو به نزدت بخواهم كمي آبرو
480_ بيفزاي بر عزّ و عمر پدر كه باشد هميشه مرا تاج سر
481_ بيازار هر كه بيازارد او هدايت نما هر كه را شد عدو
482_ بيفكن به سويش ز رحمت نظر ميفكن غمي بر رخ چون قمر
483_ و محشور كن با رسولان خود بدم بر وجودش هم از جان خود
484_ بخواهم گشايش برايش دري نخواهم ز كس بهر او سروري
485_ نيفزا رخ اش را تو خطي دگر كه بينم چو خط اش شود خون جگر
486_ شكايت ندارد سراي سپنج سپرده به جانش فقط درد و رنج
487_ ندارم ز حكمت ز رحمت خبر بسي شرمسارم ز روي پدر
488_ اگر بي خبر آمد او از سفر ندوزم دو چشمم دوباره به در
489_ برايم مهيّا بكن يك سفر به سير الي الله؛ نوعي دگر
490_ ز مهرت فزون كن دل و جان من فضا را معطر ز ايمان من
جناب آقاي سيروس بداغي
491_ خدايا بده هـمسري بي بديل كه قانع شود او به مهري قليل
492_ بسازد به همراه شويش مدام نخواهد ز ما عيش و نوش از حرام
493_ برد پله پله مرا تا خدا سفرها كند سوي كرب و بلا
494_ زند چادرش را چو زهرا به سر برد غصه از قلب شويش به در
495_ كند سرفرازم به حجب و حيا زند در بلايا خدا را صدا
496_ انيس غم و غصه هايم شود گرفتار در ربنايم شــــود
497_ وجودش مرا غرق عرفان كند كلامش مرا محو جانان كند
498_ شود خانه ام از حضورش بهشت خدايا مرا ده تو اين سرنوشت
499_ خدايا مرا مست و شيدا نما دو چشم ترم را چو دريا نما
500_ بده حال ذكر و دعا در سحر غم و غصه از قلب زارم ببر
501_ خدايا بخر اشك و آهم مدام مدد كن نگردم اسير حرام
502_ مدد كن كه عبد سرايت شوم گرفتار وجود و عطايت شوم
503_ خدايا تو بگشا پر و بال من مگردان نگاهت ز احوال من
504_ خدايا ببخشا مرا اي رحيم نظر كن به دستان من اي كريم
505_ خدايا مرا زخمي روضه كن و شاگرد خوب همين حوزه كن
506_ همين حوزه را پاتوق من نما به يك حجره اش قانعم اي خدا
507_ خدايا تفضل نما بندگي كه باشد سر آغازِ تابندگي
508_ مرا دائم الوصلِ ميخانه ساز نصيبم تو همواره پيمانه ساز
509_ سحر تا سحر قلب من را ببر و اين اشك و اين آهِ دل را بخر
510_ به چشمم تو اشكي چو دريا بده به پايم ثُباتي چو مولا بده
511_ نما دستِ من را نمادْ از سخا به قلبم بصيرت عنايت نما
512_ به تن كُن مرا جامه اي ارزشي نصيبم نما قتلِ هر داعشي
513_ ببر از دو چشمم هَمي خوابِ خوش و من را به راهت حبيبا بِكُش
514_ دلم را سراپا خدايي نما ميانِ من و غم جدايي نما
515_ نه مال و بنون و نه جاه و نه پُست ببر بنده ات را به راهي دُرست
516_ ببر خادِمِ پيرِ ميخانه كن ميانِ دلم از كرم خانه كن
517_ نميخواهم از تو نه درد و دوا علي را به قلبم تو حاكم نما
518_ علي را به من هديه كن از كَرم بزن تاج عشقش به روي سرم
519_ به جانم صفا ده ، به روحم جَلا تفضل نما طوفِ كرب و بلا
520_ خدايا خدايا خدايا خدا مرا راهي ام كن به دارالشفا
521_ خدايا مراني مرا از درت چونان شهسوارانِ نام آورت
522_ مرا شاكرم كن الا يا شَكور منور بفرما دو چشمم به نور
523_ الا اي كه دائم تو را خوانده ام مرا سر به ره كن كه جامانده ام
524_ الا اي كه هستي به ياران حبيب مرا ترسِ در بندگي كن نصيب
525_ مرا شرح صدري عطا كن مُـــدام كه دل را بسازم چو بيتُ الحرام
526_ فروتن نما در عبادت مرا كه دل گيرد از ذكرِ سبحان جلا
527_ الا اي كه باشي به دردم طبيب يقين با توكل بفرما نصيب
528_ الا اي كه خيزد ز دستت كرم مفرما تنم را تو آماجِ غم
529_ مفرما مرا جانِ مولا غمين رهايم كن از فتنه از شرِ كين
530_ مفرما تو نوميدم از خانه ات و مستم كن از جام و پيمانه ات
531_ به غفلت خدايا دچارم مكن خودم بد وليكن تو خارم مكن
532_ ز انفاسِ قُدسي جدايم مكن دمي مبتلا بر خطايم مكن
533_ ببخشا خطايم الا اي غفور دلي دِه كه باشد چو مولا صبور
534_ لبم را تو مأمورِ ذكرت نما لب از غير نامت رها كن رها
535_ عطا كن به من حُبِّ پيغمبران همان بيقراران و صاحب دلان
536_ رفيقي نصيبم نما در طريق كه بي مردِ سالك نشايد غريق
537_ مرا تابعم كن به استادِ راه هماني كه ما را رهاند ز چاه
538_ ببخشا گناهم خداوندِ گار چو خوبان و يارانِ زهرا تبار
539_ ببر از دلم ياد هر خار و خس الهي تو خود يار من باش و بس
جناب آقاي بهروز قاسمي (رها)
540_ خدايا تويي خالق اين جهان تويي واقف هر چه سرّ و نهان
541_ منزه تويي صاحب بخششي اجابت گر حاجت و پرسشي
542_ به جز تو خدايا نباشد كريم تويي مهربان و تو هستي رحيم
543_ تويي ايمني بخش دلهاي ما تويي صاحب حال و فرداي ما
544_ تويي خالق نور و برتر زِ آن تويي سرور كاءِنات و جهان
545_ تو نامت دواي همه رنج و غم تويي چون فرحبخش و ذات النعم
546_ تو غايب شده حجتت اين زمان نويد صفا ده بر اين بندگان
547_ گلستان شد آتش به جان خليل به موسي شده خشك درياي نيل
548_ هر آنچه زمين دارد و آسمان كند مدح تو اي خدا هر زمان
549_ تو اي رب كعبه خداي علي مُهيمن، نعيم اي نداي علي
550_ تو دادي خدايا مرا جسم و جان تو دادي مرا دست و گوش و زبان
551_ الهي بزرگي، منم پر خطا به نفسم خدايا، چو كردم جفا
552_ تو درياي رحمت، منم بس حقير تو در اوج نعمت، ولي من فقير
553_ تويي چون اميد دل بيكسان ز درگاه فضلت { رها } را مران
554_ تويي ربّ رحمت تو رحمان و خوب تو محبوب جان و تمام قلوب
سركار بانو طاهره محمديان
555_ دلم بيقرارو پناهش تويي دلم شرمسار، عِز و جاه اش تويي
556_ بر اين بنده ي عاشق ومبتدي عيان كن ره خوب را از بدي
557_ ببر غصه و غم ز مردان دين بيفزاي دانش، در اين سرزمين
558_ به ايران وايرانيان روي كن به سمت دليران دين سوي كن
559_ در رحمت ات روي ما باز كن گشايش به هر درد آغاز كن
560_ زمينَ مأمن پاك وعظمي نما ز شرّ شياطين مبّرا نما
561_ تلاشي كنيم و پناهي بريم ز دامان تو عزّ و جاهي بريم
562_ تماشا كنم عزت ات را به عين كه بر ما نمودي و بر عاَلِمين
563_ چو علمت نگنجد به گفتار كس نشايد بشر، نكته گويد چو خس
564_ تو خود ناطقي، فضل كردي كلام كه حجّت به احمد نمودي تمام
565_ به من ذّره ي كوچك از بندگي بكن گوشه چشمي در اين زندگي
566_ كه افزون كنم توشه ي اين جهان به رسم نبّي وَمهان زمان
567_ زميني نيم، من سماواتيم به بخشا گناهم خراباتيم
568_ خدايا زمين پر شده از گناه ره راست را كس نيابد زِ چاه
569_ جوانان گمگشته از راه دين چو موري شناور در آن انگبين
570_ خدايا در اين ديِر گمگشته راه بتابان ز مهرت رُخ قرِص ماه
571_ خدايا دلم نازك و بي رياست همه راز ونازش صفا با خداست
572_ دلم راضي از راز عرفان توست همه رازها تحت فرمان توست
573_ در اين درگه بندگي بنده ام نكن كور، راهم كه شرمنده ام
جناب آقاي محمد ابراهيم جاذب نيكو (جاذب )
574_ خدايا، تو خالق، تو سبحان، تو نـور منم بنده اي، بـي گمان، در عـبور
575_ به راهي كه سامان و مقصـد تـو يي نشـاني عيـاني، كه امجد تـو يي
576_ خـدايا غـفوري، رحـيمي، بصير منم خامه اي، دست دنيـا، اسير
577_ به جانم قناعت رسـان، رخـنه كن غنـي از بَشـرهاي پُـر فتنـه كن
578_ خـدايـا گـريزم، زِ افـكار بـد زِ حّدت، زِ شّدت، زِ كفران، حسـد
579_ زِ زلزال خود، ايمنـم كن، خدا كه لرزم زِ خوفت، بسـي دَر رجا
580_ خدايا عِنـانم، بگيري به دسـت رهاني مرا، زين گسل هاي پَست
581_ الهـي زبانم، خـريدار توسـت دلم رام و در بند، افسـار توست
582_ خدايا مبـادا كه غفـلت زِ مـن بسـازد دگر، خاسري كج سـخن
583_ الهـي مرا در خودت ، غرقـه كن صفـايي به جانم رسان، خرقه كن
584_ خـدايـا پنـاهم ده از، دشـمني زِ جنگي،كه باشد هدف، چون مني
585_ فقط در نيـامم، هميـن نـام توسـت خطر مي كنم ، چون به سر، كام توست
586_ نگويم چـو جم، بر مَن ات، جـام ده به احساس من، عِـفّـتي تـام ده
587_ اگر جاذبـم، جذب نـورت شدم تو صـبرم شدي من صـبورت شدم
جناب آقاي عبدلرسول بلاغي پور
588_ خدايا دمي گوش كن قصه را نكردست شيطان رهايش ورا
589_ چو آدم، خطا كرد و شرمنده شد همان لحظه ابليس را بنده شد
590_ به يكباره درجسم قابيل شد سپس عازم قتل هابيل شد
591_ به فرمان شيطان خطا ساز شد به كمتر دمي راه او باز شد
592_ به عيسي بزد چوب از راه كين خليل خودت را در آتش ببين
593_ به داود و طالوت وهارون و نوح نموده است ظلمي كه شد خسته روح
594_ خدايا ببين شرشيطان چه كرد به ال پيامبر چها فتنه كرد
595_ نديدي مگر ناله هاي علي به شب اشك ازچشم هاي ولي
596_ به حكم همين آفت پر بلا حسين ات بكشتند در كربلا
597_ دمي گوش كن قصه ادمي نكردست شيطان رهايش دمي
جناب آقاي منصورقاسميان نسب فسا
598_ به نام خـدا، خالق مهربان كه هـستي ازاو يافت نام ونشـان
599_ خــداونِد مهـــرو مه واخـتران خــداوند روز وشب وآسمــان
600_ خـداي زمين وخـــداي زمـان خـداِي تـوان بخِش روح وروان
601_ بـراي بقاي زمين و زمان ز رحمـت رسانيـده پيغمبــران
602_ الــهي به شــكرت ندارم زبان ببخـــشاي برعـاصــي ناتوان
603_ دراين راه دشــوار بي حد كران سبك سـاز برمن تــو بارگــران
سركار بانو سوسن خسروي
604_ تو نور و همـــــــه، رقص آيينه ايم مجازيم و قلبيـــــم و نقشينه ايم
605_ چو از توست، اين سايه هاي روان به ميل تو، پيـــــــدا شويم و نهان
606_ شكسته شــــــود گاه، تصوير ما بَلَم را به دريا بَرَد ميرِ ما
607_ ندانم كي ام، نقشم آدم نماست كه در دنجِ خويشم، دمادم صداست
608_ به حيراني از نفحه خندد گِلَم كه بر آسمان ريسه بندد دلم
جناب آقاي احمد رشيدي مقدم
609_ خدايا به لطفت مرا شاد كن ز دنيا پـرستي تـو آزاد كن
610_ ز درياي لطفت حبابي بده به انجام نيكي شتابي بده
611_ ز قيد هوسها نجاتم بده فقيرم به فضلت زكاتم بده
612_ زنيكي نباشد مرا در كتاب بيفزاي نيكي به وقت حساب
613_ خدايا مرا يك سعادت بده خلاصي زقيد شقاوت بده
614_ سپاسم زتو ؛ اي خداي كريم عذابت اليم است ، فضلت عظيم
615_ حقيقت تورا ميستايم به حق كه عالَم تو ربي و رب الفلق
616_ بخوانم كتاب تو با قلب پاك ز روحت مرا خلق كردي و خاك
617_ نباشد مرا چشم بينم تورا وليكن هميشه تو بيني مرا
618_ به كويت روان است اينك دلم به عشق وصالت چنان مايلم
619_ ندانم چرا ؛ گه زتو غافلـم به ياد تو هستم و در مشكلم
620_ به پوشان به من حله اي ازبهشت كه ناقابلم با عملكرد زشت
621_ ولي عفو تو از گناهم فزون بزرگي ي ذاتت ز فهمم برون
622_ الاهي به گمنام بنما نظر ز جرم و گناهش به فضلت گذر
سركار بانو اكرم خسروگردي
623_ الهي سلام و درودت فرست به پيغمبر(ص) و آلِ نيكوسرشت
624_ عطا كن به من قلبِ پراشتياق همه شور و نزديكت اندر فراق
625_ مگردان گرفتارم اندر بلا چنان كن به عشقت شوم مبتلا
626_ كه تنها ز تو بيم و ترسم بوَد گسستن ز غيرِ تو درسم بوَد
627_ شوم جمله با ياد تو سوخته زِ تقوا بسي توشه اندوخته
628_ خدايا چنان كن كه لطفت رواست نه آن گونه كه بنده ات را سزاست
629_ رسانم به منزلگهِ اهل دين پسنديده ي خويش و اهل يقين
630_ مگردانم از رأفت خود جدا زِ درگاه خويش و زِ راه هدي
631_ الهي كه جز تو بخوانَد مرا؟ كه غير تو روزي رسانَد مرا؟
632_ بگستر بر اين بنده ي شرمسار سراپرده ي عفو و كن رستگار
633_ الهي زِ رحمت نسازم خجل بپوشان گناهم، كن آسوده دل
634_ نما شعله ور آتش مهر خويش رهايم كن از آذرِ قهر خويش
635_ دلم را نما از كدورت بَري زِ آلايش و غفلت و برتري
636_ نشانم بده شيوه ي زندگي هم آيينِ احسان و هم بندگي
سركار بانو حميرا شكوهي برآبادي
637_ الهي به شاهي برازنده اي دل خسته ام را نوازنده اي
638_ ندارم بجز تو پناهي دگر اسير زمينم، تويي راهبر
639_ نبودم تو را جانشيني درست شكستم من آن عهد روز نخست
640_ شدم بنده ي بنده اي بنده تَر بُريدم ز تو، كردم از خود سفر
641_ به دنيا شدم غِرّه از غافلي رسيدم به پيري در اين جاهلي
642_ گنهكارم اي شاه ؛ عذرم پذير به حق رسولت مرا دست گير
643_ حبيبي كه دنيا از او نام يافت دو عالم بدو گردش و كام يافت
جناب آقاي علي اكبري ايرنجي(پاييز)
644_ الهي جهان را فقط جان تويي و ما بندگان را تو جانان تويي
645_ تويي آفريننده ماهها تويي هادي راه گمراهها
646_ تويي در دل غمزده بي نشان دوباره دلم را به سويت كشان
647_ الهي تويي راز هر نيمه شب فقط ذكر تو مانده بر كنج لب
648_ دلم غم گرفته خدايا كمي به قلبم بده از خودت مرهمي
649_ الهي تو درمان هر دردمند نجاتم بده از گزند و كمند
650_ چه گويم كه خود از دلم آگهي تو خود بر دلم هر چه خواهي دهي
651_ الهي فقط غنچه ام را مگير ببر روح من را به زندان اسير
652_ شفا ده گل تازه بشكفته ام كه در بستر مهر تو خفته ام
653_خودت آگهي اي خدا ناخوشم فقط بر تو مهر و لطفت خوشم
654_ مرا لحظه اي هم رهايم مكن مرا اندكي هم جفايم مكن
655_ برس داد مظلوم بيداد را قفس مانده ي شوق آزاد را
656_ از آن آسمانها به ما خنده كن دوباره مرا بر خودت بنده كن
657_ اميدم تويي اي تو يار دلم هميشه بمان در كنار دلم...
سركار بانو شهين قطبي
658_ خدايـــا تويي شوق و شور جهان تو يـــي مرهــم زخم درمـــــــاندگان
659_ هر آنكو به راه تو آيند و بس نباشند محتاج هر خار و خس
660_ كه هستي به عــشق تـو شـد استــوار تويي مالـك و هــم تويــي مـــانــــدگـار
661_ به عشـــق تو هــستيِ مـن جــان گــرفـــت چـو آمـــد بســوي تــو ســـامـان گــرفـــت
662_ تو استاد نقاش هستي و رنگ كــه ســـازد جــهان را بــه ايــن فرّ و هنگ
663_ زمــِين و زمــان را تـــو جـــــان داده اي به هر ملحدي تو امان داده اي
664_ شــب و روز هــم بــا تـــو شـــد پــا يـــدار شِگرد جهان با تو شد برقرار
665_ تو معمار هستي، تو بي چون و چند نه شادي پذيري نه كردي نَژَند
جناب آقاي رضا ياسيني
666_ خدايا شوم با تو بي زاويه رهان جان ناچيزم از هاويه
667_ خدايا نهانم تو پيدا نكن نگاهم بدار و تو رسوا نكن
668_ من انسانم و جايزم بر خطا بيا بگذر و درد من كن دوا
669_ اگر توبه كردم به دنيا بسي نخواهم كنم رو به هر نا كسي
670_ گناهم ببين ، توبه راهم ببين هم اكنون كه من رو به راهم ببين
671_ نگهدارم ار تو نباشي خدا من بي كست رو برآرم كجا
672_ من اين خانه را بي تو ويران كنم دل بي تو را خود پريشان كنم
673_ مرا جز خودت واگذاري اگر نخواهم كنم رو به جز تو نظر
674_ نميخواهم اينگونه بيرون شوم تباه و سياه و دگرگون شوم
675_ به پيش ات اگر روسياهم خدا مدد كن شوم از پليدي جدا
676_ مرا آلت دست مردم نكن به خود متكي كن مرا گم نكن
677_ خدايا تو داني كه من بي كسم خوشا آن دمي كه به تو ميرسم
678_ مرا لحظه اي از خودم گم مدار دلم خوش كن از بخششت صد هزار
جناب آقاي علي بهادر(پيام كرماني)
679_ الهي بشوي ازدلم كينه ها صفا ده به روح و دل و سينه ها
680_ طمع را و آز، از برم دور كن جهان با محبت پر از شور كن
681_ صفات و بزرگي كرامت تراست جز اين هرچه انديشه گردد خطاست
682_ بريدم طمع عشق دنيا ز دل نباشم به درگاه حق ات خجل
683_ بخواري مرا گر براني ز در نرفته بگردم بپا نه به سر
684_ تو عشقي، تو روحي تو جان و تني ببخشي ضلال شبم روشني
685_ به گلشن بگيرم لب وكام او بگيرم شرابي ز الفام او
686_ الهي اسيرم به دام بلا ندارم رهي جزبگويم خدا
687_ سرابي به سينه نشسته گران رهايي ندارد از آن اين زمان
688_ من ايرانيم زاد ايران زمين غيورم به مردي و ميدان كين
689_ پري زاد هستي بسامان رسان برون كن ز زندان بتختش نشان
جناب آقاي غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
690_ من آدم، تو خالق، من آهَم تو دَم من از خاك و آبم، تو جاه و تو جَم
691_ تو قادر تو نادِر، تويي رهنما نشسته به دل ها تويي، من كجا؟
692_ تو در هر نمازي، غروب و سَحَر به خاك تو خالق، نشسته بَشر
693_ تو بر رازِ هر عاشقي مَحرَمي تو واقِف به هر خلقتي من كمي
694_ من آن بنده ي در نمازِ تواَم تو بخشنده من در نيازِ تواَم
695_ به دستِ نيازم اِجابت تويي به رسواييِ من نجابت تويي
696_ تو گويي كه خود كرده ام ، چاره كن نوشتي ، چو بدكرده ام پاره كن
697_ همه روز وشب در قفاي توام به هربال و پِر ،درهواي توام
698_ مرا تا بهشتِ بَرينتَ بِبَر برآن آسِمان، اززمينت بِبَر
699_ در آن سوي اين واپَسينَم كِشان به نزدِ خود اي مَه جَبينم نشان
700_ تو بُگذر نكردم نمازي اگر گرفتم دلم را به بازي اگر
701_ نظر بر نظرهاي مشتاق كن به دل هاي درسينه اِشراق كن
702_ تو پاينده يا اَرحَمَ الرحِمين گشاينده يا اَرحَمَ الرحِمين
جناب آقاي مجيد رضا تقي پور
703_ تو رازي كه در گوش صبح و بهار گذاري زمين مي شود لاله زار
704_ تويي خالق مرغ و موران و فيل كه مور از تودارد تني بس ثقيل
705_ به هر آيتت چون نظر مي كنم به معراج عشقت گذر مي كنم
706_ عزيزي، حكيمي و هم، طاهري ميان دو چشم دلم ظاهري
707_ درون دل سبز من ديده ات كه بينم مرام پسنديده ات
708_ تو بر من رحيمي كرم كرده اي مگر رحم بر من تو كم كرده اي؟
709_ عطايم نمودي دو دست توان دو پا در ميان بهشتي روان
710_ دو چشمي كه بينم رخ عزتت زبان در سپاس از همه نعمتت
711_ زخود بگذرم فهم خاكت شوم كه تا بيشتر سينه چاكت شوم
712_ نهنگ و عقاب و دد و ديو تن همه آيتي بهر چشمان من
713_ كه گويم خدايي سزاوار توست جهان ذره از كوه اسرار توست
جناب آقاي محمد آقازاده قزل احمد
714_ مرا با خرد آشنا كن خدا رها كن ز جهل و تعصب مرا
715_ كه حيوان و من را تمايز ز چيست؟ مگر جبر با اختيارم يكيست؟
جناب آقاي محمدرضا عمادي
716_ خدايا ترا گر ستايش سزاست مراهم مناجات وخواهش رواست
717_ مرا برتري بر مَلَك داده اي مكانم به اوجِ فلك داده اي
718_ ز عصيان و سر پيچي واشتباه زمين شد مرا مسكن و جايگاه
719_ زدم بر بهشت برين پشتِ پا شدم منكر عهدِ قالو بلا
720_ پشيمانم اكنون زكردار خويش نظر كن بر اين دلفگارِ پريش
721_ به ستاريت اي رحيمِ ودود بپوشان گناهانم از فضل وجود
722_ زنورت دلم را منور نما وجودم زعشقت معطر نما
723_ به اسماء حسنايت اي كردگار زجبرت عطا كن به من اختيار
724_ تويي آگه از باطن سر غيب مبرايي از شُبهه و شك و ريب
725_ الهي عطا كن صفاي درون كه از دل كُند كبر و نخوت برون
726_ ضميري خدايي عنايت نما كه باشد بسوي توام رهنما
727_ برون آرم از قعرِ چاهِ گناه سبك بار بنما مرا همچو كاه
728_ به سرمنزل عشق راهم بده به درگاهِ امن ات پناهم بده
جناب آقاي مسعود عظيم پور
729_ خدايا به جز تو ندارم كسي به درگاهت آورده طوفان خسي
730_ من آن خار و خاشاك بي ارزشم چو بيدي كه در باد در لرزشم
731_ تويي بي نياز و منم در گداز مرانم ز دَر، شاه بنده نواز
732_ به دادم برس بي تو تنها منم غريبانه از هجر جان مي كنم
733_ به ياد تو تابنده ذكر جميل گلستان شود آتش ات بر خليل
734_ بهاران خدايا ز رَه آمده است به حكمت ز سوي تو شه آمده است
735_ "خداوند روزي ده رهنماي" ز مهرت در بسته بر من گشاي
736_ بود بارش رحمتت در جهان براي همه پير و خرد و جوان
737_ شود از تو آباد ويرانه ها رود از تو بر باد بتخانه ها
738_ دل عاشقان با تو آرام و سير نگردد دلي با تو پژمرده پير
739_ همه عارفان مست بوي تو اند اسير سر زلف و روي تو اند
740_ نگهدار هر بيكس و بينوا تويي با غريبان شهر آشنا
741_ كسي كو نشان از تو دارد بسي ندارد غم و رنج و دلواپسي
742_ خدايا به دادم برس مهربان ندارم به جز تو كسي همزبان
743_ گَرَم دست گيري شوم بي نياز نباشم دمي همدم حرص و آز
744_ كسي كو ندارد نشاني ز دوست چنان باغ پاييز بي برگ و بوست
745_ كجا يابمت عشق خوش رنگ و بوي؟ كه هر جا تو هستي به هر دشت و كوي
746_ رهايم بساز از غم و رنج و درد ازين هستي چون زمستان سرد
747_ گناهم اگرچه فراوان بود ولي بخششت برتر از آن بود
748_ به فضلت ببخشاي بر من گناه نهد سر به درگاهت اين روسياه
جناب آقاي نورعلي بهاروند
749_ خدايا، تو ما را هدايت نما هدايت به راهِ سعادت نما
750_ همان راهِ خوبان ونام آوران صراطِ امامان و....پيغمبران
751_ به راهِ شهيدانِ قرآن ودين شهيدانِ ايران وهرسرزمين
752_ الها،حقيقت چه منكوب شد گلوي ضعيفان لگدكوب شد
753_ به لبنان، فلسطين و شام وعراق زِ آدم كشي، درد و رنج و فراق
754_ جنايت به حدّ ....ِنهايت رسيد پليدي وپستي به غايت رسيد
755_ زمين پر ز آشوب و.......نيرنگ شد ببين عرصه براهلِ حق تنگ شد
756_ وليّت، وليّت، رسان.... اي خدا همان مهرِ پنهان و مشكل گشا
757_ همان عقلِ كامل، همان چاره ساز كه پرده گُشايد زِهَر ....رمزو راز
758_ به دستش توبركن زِريشه ستم به تيغش برانداز دشمن ...زِدَم
759_ كه آسوده گرددجهان... ازجفا بگيرد ثمر باغِ صلح و.....صفا
760_ عدالت شود رسمِ هرفصلِ ما سخاوت شود درسِ هرنسلِ ما
761_ ونعمت به فضلت فراوان شود وبركت ببارد،چو....باران شود
762_ الهي، حفاظت نما....ازنظام ازايران واسلام وراهِ امام
763_ خدايا،توخود كرده اي دعوتم اجابت بفرما،كه .....پُرحاجتم
سركار بانو سيده سعيده جلالي فر
764_ به آن مستي ام ،مهرباني بده زبان دلم را اماني بده
765_ كه ياري كند دست اين ناتوان سرايد برايت مناجات جان
766_ مناجات جان با تو شيدا شود شروعش به ياد تو زيبا شود
767_ سكوتم شده راه ورسم نياز نيازم شده، ركعت هر نماز
768_ تويي آرزوي دل سالكان تو زنجير عشقت بر آر از نهان
769_ الها ز هر غم رها كن مرا كه هر غم به جز تو دروغ و جفا
770_ ازآن كيش و كژ ديو فرساي جان جدايي ده از او، تو در هر زمان
771_ دليل هبوطم تو داني چه بود! به جز بخششت قلب من را چه سود؟!
772_ نگويم دلم آسماني شده سزاوار مهر نهاني شده
773_ تمناي چشمان يك ابر پير كه ريزد ترنم به پايت به زير
774_ مرا لايق بخشش پاك كن سپس جان وجسمم،دل خاك كن...
سركار بانو نازي صالحي(صبور)
775_ الهي تو معبودي و معبدي به پيرايه گويم يد سرمدي
776_ بران حُب دنيا از انديشه ام كرامت نما ذوق در ريشه ام
777_ كرامت كن از روح عيسي كسي چو آهويم اندر چم كركسي
778_ به شكرانه سر را فدايت كنم نه سر را كه جان را به پايت كنم
779_ الهي بپوشانم اسرار خويش دل دردمندم شد از درد ريش
780_ كمان كش كه تير جفا راست شد زمانه بسي، كژّ و ناراست شد
781_ به رويم دري از كرم باز كن مرا با امامان تو دمساز كن
782_ به الطاف خود مهربانيم كن خريدار ياران جانيم كن
783_ مرا وارهان ازعذابي اليم تو اي كردگار عزيز و حكيم
784_ شوم متقي در ضلال و عيون خوران ميوه هاي همي يشتهون...
جناب آقاي محمد رضا كوزه گر كالجي
785_ خدايا رهايم كن از ماو من كه تا برفروزم چراغ سخن
786_ چنان كن كه در دين مويد شوم غلام رسولت محمد (ص) شوم
787_ كه تا بر فروزم چراغ شرف شوم كلب در گاه شاه نجف
788_ تو اي كردگار رحيم و غفور بده در عبادت مرا شوق و شور
789_ خدايا چنان كن كه قنبر شوم فدايي زهراي اطهر شوم
790_ خدايا چنان كن عنايت به من كه جان بسپرم با ولاي حسن
791_ سرايم به عشق شه عالمين قصيده، غزل در رثاي حسين(ع)
792_ زنم نغمه چون بلبل خوش نوا به صد شور و شوق از غم نينوا
793_ به شور حسيني كنم نغمه ساز كه تا در دوعالم شوم سر فراز
جناب آقاي فرامرز فرّخ
794_ خدايا ببخشا نديدم چرا زكف داده ام اي خدا من تو را
795_ چه كاري براي تو من كرده ام به سويت ز دنيا چه آورده ام
796_ چه گويم سوال تو را من جواب اماني ندارم ز روز حساب
797_ نكردم عمل آنچه را كه سزاست فراموشي من ز روز جزاست
798_گرفتي تو دستم ولي غافلم نه مشتاق واجب كه من كاهلم
799_ هميشه به من مي نمودي عطا نديدي ز من جز گناه و خطا
800_ وليكن درِ توبه كي بسته اي ز بد عهدي ما تو كي خسته اي
801_ تو گفتي بيا بنده كن بندگي مكن با من اي بنده يكدندگي
802_ خدا هستم و خير خواه توام كه بخشنده ي هر گناه توام
803_ ولي گوشم از معصيت كر شده عمل هاي من جملگي شر شده
804_ نه ترسي ز مال حرام و ربا نكردم ز عصيان تو من ابا
805_ به گاه عبادت كسل مي شوم ولي در گناهان زبل مي شوم
806_ ز شيطان نكردم ره خود جدا نگشتم پناهنده ات اي خدا
807_ نديدي دمي نهي منكر ز من نه از كودكان و نه از مرد و زن
808_ دل خود خدا كرده ام بهر خود نشانم ندادي ولي قهر خود
809_ روم راه ابليس را بي حساب خيابان روم من ولي بي حجاب
810_ به سوي تو يا رب نكردم نظر شدم غافل از مهدي منتظَر (عج)
811_ ببخشا كنون غفلت بنده ات نگاهي نما عبد شرمنده ات
812_ به ذات همه مهربان خودت كه ما را كني قدر دان خودت
813_ نگهدار قدر ولي مان كني تو سرباز سيد علي مان كني
814_ كه او يار و هم ياور مهدي(عج) است نشاني از او كي ز بد عهدي است
سركار بانو ندا شجيعي
815_ به دادم برس اي خداوندگار كه تنهاترينم در اين روزگار
816_ غم خود سرايم در اين مثنوي تو آني كه حرفم فقط بشنوي
817_ پذيرا شو اي يار محبوب من، ز من درد دل را، تو اي خوب من
818_ ز تن ها خزيده به تنهايي ام ولي با توأم من كه تنها ني ام
819_ فريباي زيبا امانم بده شكسته دلم خانمانم بده
820_ بكاه اين غم و تاب و تب هاي من تو اي محرم قلب شب هاي من
821_ تويي آن عزيز و تو ليلاي من به كنج حريمت شده جاي من
822_ تويي آن ندايي كه در نِي بُوَد بگو اين جدايي ت تا كِي بُوَد؟
823_ چو نوشيده ام من تو را چون عسل كشيد اين دلم مثنوي بر غزل
824_ غم من بُوَد دوري از ماه تو نشينم فقط بر سر راه تو
825_ تو اوّل، تو آخر، تو پاينده اي كه عشقت به جانم تو افكنده اي
826_ منم بنده اي رو سيَه پر گناه به زندان دنيا گرفتار چاه
827_ منم دل سپرده، منم بي قرار منم با هزاران اميد خمار
828_ كه چشم انتظارم تورا تا ابد نگاهي بكن اي لطيف اي اَحَد
جناب آقاي جواد مهري پور
829_ من از عشق گويم براي خدا ز عشقش نسازد دلم را جدا
830_ مرا ميل دادي كه عاشق شوم و در عاشقي سخت صادق شوم
831_ چرا عقل با عشق هم خوي نيست ره عقل با عشق يك سوي نيست
832_ مرا عقل گويد كه شايق شوم ولي عشق گويد كه لايق شوم
833_ و من مانده ام در ميان دو راه كمك كن بدانم كدام است چاه
834_ تو اي خالق مهربان دلم رها كن دلم را ز درد و الم
835_ دلم را به عشق خودت پاكساز كه سجاده باشد براي نماز
836_ دلم را حرير شقايق نما خدايا براي خود عاشق نما
837_ هواي دلم را تو بسيار دار كه دل را برايت كنم بي قرار
838_ من از آسمان شكوه آمدم و از درد انبوه كوه آمدم
839_ تو دل داده اي من به اين باورم اگر عهد بستم به سر آورم
840_ به پروانه ها هم نوازش كنم به هر جا گره بود بازش كنم
841_ به قلب رئوفي كه تو داده اي بگيرم ز دست هر افتاده اي
842_ اميدم تويي هر زمان اي رفيق مرا دست گير ، اي رفيق شفيق
843_ به چشمان زيباي آهو وشان به ما عشق زيباي خود را چشان
844_ سرا پا اگر با گناه آمديم ولي با دلي پر ز آه آمديم
845_ اگر معصيت يا خطا كرد ه ايم به خود ظلم و جور و جفا كرده ايم
846_ گرفتار نفس زبون بوده ايم كه در بند اين نفس دون بوده ايم
847_ ببخشاي ما را كه ما بنده ايم به لطف تو در اين جهان زنده ايم
848_ تويي آفريننده ي ماه و مهر تويي مالك ملك و گردان سپهر
849_ تويي چشم اميد هر نا اميد اميد از توكل بيايد پديد
850_ الهي پريشان، رهايم نكن ز عشق خدايي جدايم نكن
جناب آقاي امير خانكي
851_ الهي جهاني به دستان تو كه داري به هستي جهاني زنو
852_ تودادي مرانازنينم وفا بجايش نمودم تورامن جفا
853_ جداازتوهرگزنباشم دگر توهم عاشقي رابه جانم بخر
854_ الهي به عشقت به نامت فرج خلاصم كن از دام عر و هرج
855_ الهي به مهديّ صاحب لقا چراعاشقي رانيارم بجا
856_ تو نوري توماهي توعشقي صفا تو داري مرا از ستم ها رها
857_ جهاني به دستت بپا داشتي تومارا به دنيا بر افراشتي
858_ اگرخاطرم بي تو يابد قرار چه بايد كنم تا نمايم فرار
859_ خدايا مرا عشق بايد به جان كه دارم ز دوري به عشقت فغان
860_ مراعاقبت عشق بايد نه غم تو داني جان را به عشقت دهم
861_ اگر پادشاهي به جانم دهي اگر تاج عزّت به سر برنهي
862_ سراپا بگوشم به جوشم خروش به نزدت عبيدم غلامم خموش
863_ الهي به نامت به ننگم قسم كه در بندگي برتر از هر كسم
جناب آقاي مهدي نوري فرد (سعيد)
864_ الهي قدر قدرتت بود و هست به امرت وجود از عدم نقش بست
865_ زمين را مسخر نمودي به راز به انسان دميدي ز روحت، به ناز
866_ به شكر اندرت مي كنم افتخار كه دادي به ما انتخاب، اختيار
867_ گشودي دري را به رو، ازقضا كه هر در ز حكمت ببستي به ما
868_ الهي چنان مهرباني به رحم كه كس نا اميد از تو ناگشته وهم
869_ جهان را پر از دانش و داد كن (به ياران آگاه، امداد كن)
870_ تو از هر دلي آگهي در سرشت تو را مي سزد صد ستايش نوشت
871_ جزيل و نصير وكبير و رحيم لطيف و جميل و عظيم و كريم
سركار بانو فاطمه اكرمي
872_ الهي تو خود يار من باش و بس ندارم اميدي به هر خار و خس
873_ رهايم بفرما تو از بند جهل وسختيِ دنيا بفرما تو سهل
874_ غم از قلبِ اين يار شيدا ببر مرا همچو دلدادگانت بخر
875_ خدا: ياري ام كن چو يارانِ خود رهايم مگردان ز دامانِ خود
876_ عطا كن مرا همچو ياران، بهشت مگردان تو رويم چو بيگانه زشت
877_ خدا: عالمم كن كه هستي عليم بفرما تو حلمم الا يا حليم
878_ خدا: عاشقم كن، مرا بي قرار و بارانِ رحمت، به قلبم ببار
879_ عنايت نما مهرِ بانوي آب مكن اي خدا بنده ات را عقاب
880_ خدا: عاشقم كن به معراجِ دل كه در نزد ربَّــم نباشم خجل
881_ رهايم كن اي آشنا از قفس به يوم الجزايت به دادم برس
882_ مگردان مرا فارغ از فكرِ يار به دل انقلابي كن عين بهار
883_ بيا بگذر اي جانم از اين گدا عنايت نما بهر ياران شفا
884_ بيا راهِ خود را نشانم بده هر آني كه گفتي ،همانم بده
885_ بيا زينبي كن مرا از كرم بزن تاج مهرش خدا بر سرم
886_ ببر از دلم تا ابد هر غمي مرا ميشناسي منم "اكرمي"
جناب آقاي محمدرضا محمودي پور
887_ خدايا تويي صاحب حسن و جود تويي آگه از هرچه بود و نبود
888_ خدايا تويي علت هر دليل تويي سرپناه ضعيف و ذليل
889_ تويي فوق نور و سراسر چو نور تو روشن بفرما دلم را چو طور
890_ خدايا منزه و سبحان تويي به كونين همواره سلطان تويي
891_ ضعيفان به احسانت اميدوار تو آرامش هر دل بيقرار
892_ به چشمان باراني من تويي مناجات پنهاني من تويي
893_ خدايا ببخشا گناهان ما خطاهاي پيدا و پنهان ما
894_ الهي به دلها لياقت بده به ما شور و شوق عبادت بده
895_ و دلهاي ما را چو آيينه ساز تو شايسته حمدي اي بي نياز
896_ الهي تو ما را هدايت نما دعاهاي ما را اجابت نما
897_ به بيكارهاي وطن پيشه ده بصيرت به اصحاب انديشه ده
898_ بنوشان به دلداده جام وصال تو سرچشمه مستي لايزال
899_ خدايا خدايا سعادت بده به اين بنده فيض شهادت بده
سركار بانو زهرا امروزيان
900_ خدايا، جهان باتو معنا گرفت وخلقت همه راهِ فردا گرفت
901_ من آنم كه از بندِ دل رسته ام چو پروانه از پيله ام خسته ام
902_ خدايي كه سر فصل هرقصٌه اي كرم كن ز لطف ات مرا حصّه اي
903_ به محرابِ عشقت نشينم دَمي به زخمم نگاهت شود مرهمي
904_ كمك كن به راهت گذارم قدم تو هست آخريني، منم در عدم
905_ تو فانوسِ اين ديده در هركران چو آيينه اي در دلم هر زمان
906_ خدايا گَر امشب صدايم كني ويا درتباهي رهايم كني
907_ ندانم چه هستم، كه هستم ،بگو بگو با من اين سو نشستم بگو
908_ تو آرام و من خسته از انتظار تو مبدأ، تو مقصد، منم درغبار
909_ خدايا، منم بنده ي پر گناه شدم غرقِ ظلمت، از آنم تباه
910_ به جامي كه دعوت نمودي خدا به سقاي عطشان، ندادي چرا؟
911_ تومحرابِ عشقم، هوايم تويي تو مجنون، تو ليلي، وفايم تويي
912_ خدايا هزاران سخن در گلو و بغضي فرو خورده درپيشِ رو
913_ اگر خوابم اكنون، تو خوابم بگير اگر در سرابم، سرابم بگير
914_ به زنجيرِ مهرت دو دستم دراز نكردم به غيراز تو، راز ونياز
915_ "خدايا چنان كن كه پايانِ كار تو خشنود باشي وَ ما رستِگار"
916_ بخوان تا به نامت اجابت شوم هدايت پذير از كتابت شوم
917_ به نام تو اي آيتِ جسم وجان زنم بر قلم بوسه هابي امان
918_ از آيين پاكت جدايم نكن به شب هاي ظلمت رهايم نكن
919_ بخوان تابه نامت اجابت شوم هدايت پذير از كتابت شوم
جناب آقاي صادق صفر زاده
920_ خدايا مرا سينه چاكم نما به الطافِ جانانه پاكم نما
921_ به لطفت رهايم نما از جمود نصيبم بفرما صفا در سجود
922_ خدايا مرا رو سپيدم نما چنان سربداران شهيدم نما
923_ پرم وا كن اي مهربان در نماز كه دل پر بگيرد به هنگام راز
924_ خدايا بپوشان تو عصيان ما مصون دارش همواره ايمان ما
جناب آقاي حسين ياسائي
925_ الا اي خداوندِ جان آفرين دلم را بفرما به مهرت عجين
926_ رها كن خدايا مرا از غرور كه هرگز نگردم رها در شرور
927_ ببخشا گناهانِ اين رو سياه كه شرمنده ام از شرور و گناه
928_ چو خوبان و پاكان و افراد ناب خدايا دمادم به قلبم بتاب
929_ بگير از كرم دست من را به دست كه من در كنارت شوم مست مست
سركار بانو فرشته محمودي
930_ خدايا،..دلم تشنه ي مهرتوست! نگاهم به دستانِ پُر سِحرِ توست
931_ تو را مي پرستم ،تورا،...اي خدا نباشم زِ ياد و ز نامت ،.....جدا
932_ درآغوشِ تو، پَركِشَم بي گمان رِسَم از زمين..،بردلِ آسمان!
933_ نگه كن،. كه از راهِ دورآمدم! تو نزدِ مني خوبِ من، من بدم
934_ ببخشا تو يارب،......گناهِ مرا ببين،.... شرمِ پاك نگاهِ مرا!
935_ مگردان تورويت زِ من اي خدا نخواهم كه گردم زِتو من جدا
سركار بانو فريبا نوري
936_ خدايا به درگاه تو آمدم نه بيراه از راه تو آمدم
937_ سحر كرده ام شب به قدر تو باز تو بودي و درهاي راز و نياز
938_ خودت قفل و زنجير دل كاستي مرا پيش خود خواندي و خواستي
939_ صداي تو از باغ گل ها نبود و نيز از قدح ها و مل ها نبود
940_ نه از آب ها آمدم اين ندا نه از سنگ خارا شنيدم صدا
941_ صداي تو از كوچه اي تنگ بود به بغض پسر بچه پررنگ بود
942_ صداي تو از حج نيامد به گوش چو منصور را برد از عقل و هوش
943_ صداي تو پژواك آيينه هاست همان مهربانيّ در سينه هاست
944_ تو در جنگ و صلح و تو دربيم و بخت به حكم ات نشست امر دوران به تخت
945_ اگر من كمي آدمي تر شوم سزاوار مينوي ديگر شوم ...
جناب آقاي مختار فعلي
946_ شگفتي نباشد ز حُبم به تو ز شور و ز عشق چو آبم به تو
947_ كه من عبدم و عاجز و ناتوان به غيرت نديدم چنين پر توان
948_ عزيزي نديدم به زيبائيت كريم و رحيمي به يكتائيت
949_ شگفتي ز اين رو بود اي هما تو ذاتت غني و خدايي خدا
950_ چه ديدي ز اين بندگان جز خطا كه عشق تو باشد دو صد !!!! اي خدا
جناب آقاي محمد ربيع ميرزايي
951_ الهي تويي اوّل و آخرين سزاوار حمدي، بِه از بهترين
952_ الهي تويي تا ابد جاودان خدايي كني از ازل، بي‌امان
953_ تمامي عالَم هويداي توست زمين و زمان، مست و شيداي توست
954_ خدايا مرا از عدم ساختي دل و ديده‌ام خوش برافراختي
955_ تمامي باطن برايت عيان بخواني غم و درد جان، بي بيان
956_ خداي دلِ بي‌كسانِ جهان! تمام وجودم به جانان رسان
957_ خداي زمان! اي خداي زمين! نگهدارم از پستي و شِرك و كين!
958_ بسوزانم از پا به سر، نفس دون! بيندازم از قاف خود و از جنون!
959_ مرا بازدار از غروري تباه به ياد خودت آر بي گاه و گاه
960_ بيفروز نورت به جانان من بينداز مهرت به جان و به تَن
961_ مرا در هواي هوايت بخوان مرا با خُمِ نينوايت بخوان
962_ اسير نگاهش، از آغاز كن دلم را به روي مَهَش باز كن
963_ دلش را زِمن شاد و خرسند ساز دلم را به مهرش تو پابند ساز
964_ رهايم كن از سايه‌ي سردِ غم بگردان رخِ جان به سوي صنم
سركار بانو سيده فاطمه مظلومي (سبحان)
965_ خدايا ضعيفــــــم پناهـــــم بده به فضل و حضورت، امانم بده
966_ طهارت، صيانت، عطايم ببخش شجاعت، درايت وفايم ببخش
967_ الهي به خادم ،خطابــــــــــم بده به وقت نيايش ثوابم بده
968_ خدايا به عدلت، عتابـــــم مكن نظر كن به فضلت، عِقابــم مكن
969_ الهي به اين دل صفايي ببخش به خوان كرم جاي پايي ببخش
970_ خدايا به قلبم حضور نما به حس ام به شعرم سروري نما
971_ خدايا به دردم، شفاعـــــت بده به دست و زبانم ، شجاعت بده
جناب آقاي خسرو اميني
972_ بنام خداوند نقش و نگار خداوند آب و درخت و بهار
973_ بنام خداوند لوح و قلم همان زنده گردان